3. YR AGWEDD TUAG AT DDIOGELWCH SIOPAU

3.1.

Gall mesurau diogelwch gymryd sawl ffurf, ac nid yw pob un ohonynt yn ymwneud yn uniongyrchol â blaen siop.  Bydd yr ateb cywir yn dibynnu ar bwrpas y mesur diogelu, byrgleriaeth, fandaliaeth neu’r ddau.  Gall systemau diogelu eiddo da gynnwys amrywiaeth llawn o fesurau posibl gan gynnwys:

  • atgyfnerthu cloeon drysau a ffenestri;
  • atal mynediad drwy’r to, drwy’r ochr a thrwy’r cefn;
  • larymau;
  • teledu cylch caeedig;
  • goleuadau diogelwch a goleuadau mewnol / allanol yn gyffredinol;
  • diogelwch blaen siop yn benodol.
3.2.

Rhai mathau eraill o ddiogelu yw gosod dodrefn stryd, fel bolardiau, pileri a rheiliau i atal "hyrddio".  Mae’n bosibl y bydd angen y caniatâd ar gyfer hyn a gall swyddogion y Cyngor roi cyngor i chi ar hyn.

« Back to contents page | Back to top