2. ADRAN DAU - GWELEDIGAETH AC AMCANION

2.1.

Gweledigaeth ar gyfer Conwy

2.1.1.

Mae’r weledigaeth a ganlyn yn nodi lle rydym eisiau bod erbyn 2022.  Mae’r amcanion sy’n dilyn yn ymdrin â’r materion a nodwyd yn Adran 1 a’r Papurau Cefndir cefnogol.

2.2.

Strategaeth Gymunedol Conwy

2.2.1.

Mae gweledigaeth y CDLl wedi ei gosod yn gadarn yn y Strategaeth Gymunedol Conwy.  Mae Strategaeth Gymunedol Conwy 2004 – 2014 yn gynnyrch ymdrech bartneriaeth rhwng y Cyngor ac aelodau’r gymuned, cyrff cyhoeddus, busnesau a’r sector gwirfoddol.  Dan Ddeddf Llywodraeth Leol 2000 mae’n ddyletswydd ar awdurdodau unedol i baratoi strategaethau cymunedol i weithredu fel fframwaith strategol gyffredinol ar gyfer yr holl gynlluniau a strategaethau perthnasol eraill.  Y tri prif amcan allweddol cyffredinol a nodwyd  yn y Strategaeth Gymunedol ydi:

 • Sir o harddwch naturiol eithriadol, a fydd yn parchu, gwarchod a hybu ein hamgylchedd a’i threftadaeth
 • Cymuned sydd yn gofalu am y rhai anghenus ac sy’n estyn croeso cynnes i’r ymwelwyr niferus a ddaw yno
 • Pobl sy’n dathlu amrywiaeth, ac sydd a’u holl fryd ar sicrhau dyfodol hyfyw a llwyddiannus i bawb

Mae’r Strategaeth Gymunedol yn dilyn pum thema.  Sef:

 • Ardal Iach
 • Conwy Ffyniannus
 • Cymunedau Diogel a Chryf
 • Hybu Dysg a Gallu Creadigol
 • Amgylchedd o Safon

2.3.

Cynllun Corfforaeth Cyngor Sir Conwy 2008 - 2012

2.3.1.

Mae Cynllun Corfforaethol Cyngor Sir Conwy hefyd yn canolbwyntio ar yr hyn sy’n bwysig i gymunedau yng Nghonwy.  Mae’n nodi beth mae’r Cyngor am ei wneud a bydd y CDLl yn cefnogi  ei weledigaeth, ei amcanion, ei bolisïau a’i Fonitro.

2.3.2.

Prif amcan y Cynllun Corfforaethol ydi ail fywhau ein cymunedau er mwyn iddynt allu bod yn falch o’r lle maent yn byw ynddo.  Mae’r Cynllun Corfforaethol yn canolbwyntio ei ymrwymiadau ar:

 • Pobl – chi, ein cwsmeriaid
 • Lleoedd – y cymunedau rydych yn byw ynddynt
 • Partneriaethau – pan na fyddwn yn gallu darparu’r gwasanaeth ar ein pennau’n hunain a bod angen cydweithio ag eraill

2.3.3.

Mae’r Cynllun Corfforaethol yn nodi 12 o ymrwymiadau i gymunedau Conwy. Dyma restr o’r ymrwymiadau sy’n gysylltiedig â thir:

 1. Os ydych yn hŷn, byddwn yn eich helpu i gynnal eich annibyniaeth ac i gadw’ch lle yn y gymuned trwy wneud cynlluniau tai â gofal ychwanegol yn Llanfairfechan, Llanrwst, Llandudno ac Abergele.
 2. Byddwn yn sicrhau bod ein plant yn cael yr addysg orau a’r dechrau gorau yn gymdeithasol a byddwn yn gweithredu rhaglen moderneiddio ysgolion cynradd a fydd yn edrych i safonau addysgol, ydi’n hadeiladau a’n hoffer yn addas i’w pwrpas, lleoedd gwag a pha mor rhwydd yw cael adnoddau.
 3. Byddwn yn adolygu a gwarchod ansawdd ein hamgylchedd a strydwedd ein cymunedau.
 4. Byddwn yn cynyddu nifer y gerddi ar osod sydd ar gael yn ein cymunedau.
 5. Gan weithio gyda chymdeithasau tai a datblygwyr tai byddwn yn creu atebion tai fforddiadwy ar gyfer pobl leol.
 6. Fel Cyngor byddwn yn cydweithio â busnesau lleol i ganfod bylchau mewn sgiliau. Byddwn wedyn yn helpu pobl i wella sgiliau a chael gwaith fel eu bod yn llai dibynnol ar fudd-daliadau diweithdra a’u bod yn gwella’u lles meddyliol a chorfforol yn ogystal â chynyddu eu hincwm gwario.
 7. Fel sefydliad byddwn yn arwain y ffordd i sicrhau ein bod yn cyfrannu tuag at ddyfodol cynaliadwy.
 8. Bydd darpariaeth hamdden a diwylliant pob ardal yn cael ei hadolygu a byddwn yn cefnogi’r clybiau, grwpiau a phrosiectau hynny sy’n hyrwyddo gweithgareddau corfforol a dulliau iach o fyw.
 9. Byddwn yn diweddaru’n dulliau gweithio ac yn gwneud gwasanaethau yn haws i’w cael.
 10. Byddwn yn gweithio gyda busnesau i sefydlu fforwm busnes ac yna’n llunio pecyn o gamau i helpu busnesau mewn ardaloedd sydd angen eu hadfywio.
 11. Byddwn yn trafod y tebygolrwydd o lifogydd ac erydiad yr arfordir, a goblygiadau hynny gyda’n cymunedau gan weithio i geisio deall a rheoli'r hyn maent yn ei ddisgwyl gennym, byddwn yn eu helpu i baratoi ar gyfer llifogydd, ac i leihau canlyniadau digwyddiadau gan adfer y sefyllfa cyn gynted ag y bo modd.
 12. Byddwn yn sicrhau bod diogelwch ac effeithiolrwydd pob dull cludiant yn cael ei wella a’n bod yn delio ac eithrio cymdeithasol gan sicrhau bod gwaith, addysg, iechyd a gwasanaethau i bob cymuned yn haws i’w cael.
2.4.

Y Weledigaeth - 'Conwy yn 2022'

2.4.1.

"Erbyn 2022, bydd cymunedau Conwy yn fwy cynaliadwy, yn cynnig safon byw uwch ac fe’u cynhelir gan strwythur oedran mwy cytbwys.  Byddwn yn diwallu’r angen am dai yn yr ardal yn well, a bydd yn haws cael tai fforddiadwy..  Bydd yr ardal yn fwy ffyniannus, swyddi o ansawdd uwch yn haws eu cael, a chyflogau’n uwch, yn enwedig mewn diwydiannau gwerth uchel, ac fe’u cefnogir trwy ddatblygu sgiliau.  Byddwn wedi gostwng cymudo. Trwy hyrwyddo Ardal Strategaeth Datblygiad Trefol, bydd ardaloedd y llain arfordirol trefol, yn enwedig Abergele, Bae Colwyn, Conwy, Llandudno a Chyffordd Llandudno wedi datblygu i fod yn ganolbwynt economaidd, cymdeithasol a diwylliannol Ardal y Cynllun.  Diogelwyd yr amgylchedd naturiol ac adeiledig a’u gwella, a bydd datblygiad wedi ei ganolbwyntio yn y lleoliadau mwy hygyrch a chynaliadwy.  Meithrinnir cymeriad arbennig yr ardaloedd gwledig fel lleoedd i fyw a gweithio ynddynt trwy’r Strategaeth Datblygu Gwledig.  O fewn y cymunedau hyn, bydd datblygiad wedi cefnogi a chynnal lles tymor hir yr Iaith Gymraeg.

2.4.2.

Bydd mwy o bwyslais ar dai fforddiadwy ar gyfer angen lleol, cynhyrchu ynni ac effeithlonrwydd, adeiladau o ansawdd uwch ac wedi’u dylunio’n dda a ’ datblygu sgiliau, wedi cyfrannu at economi mwy ffyniannus a strwythur oedran mwy cytbwys.

2.4.3.

Bydd cludiant cyhoeddus, rhwydwaith cerdded a beicio a chyfnewidfa teithio gwell yn Llandudno wedi gostwng problemau tagfeydd, wedi darparu cysylltiadau hanfodol i gyfleusterau a gwasanaethau allweddol ac wedi cyfrannu at gyflawni’r  angen am dai a chyflogaeth.

2.4.4.

Trwy weithredu Ardal Strategaeth Datblygu Gwledig, bydd y Prif Bentrefi wedi ystyried eu cysylltiadau swyddogaethol a’r ardaloedd trefol a Pharc Cenedlaethol Eryri, yn ogystal â’u rôl gefnogol i Bentrefi Bychain a Phentrefannau.  Gan gydweddu â’u cymeriad, bydd twf cynaliadwy cyfyngedig wedi cyfrannu at gyflwyno cyfuniad o dai ar y farchnad agored a thai fforddiadwy ar gyfer anghenion lleol.  Byddant wedi cyfrannu at ddarparu gwasanaethau a chyfleusterau hanfodol i’r Pentrefi Bychain a’r Pentrefannau trwy alluogi trigolion lleol i gyrraedd siopau, cyflogaeth a gwasanaethau’n rhwydd. Bydd twf cynaliadwy cyfyngedig yn y Pentrefi Bychain a’r Pentrefannau sy’n cyd-fynd â’u cymeriad, yn cyfrannu at ddiwallu anghenion y gymuned, gan gynnwys tai fforddiadwy ar gyfer anghenion lleol, mannau agored a gwasanaethau allweddol.

2.4.5.

Bydd yr amgylchedd naturiol, cefn gwlad a’r arfordir wedi’u gwarchod trwy hybu gwelliannau iddynt.  Bydd mannau gwyrdd wedi eu diogelu yn cyfrannu at anghenion adloniant, iechyd ac economaidd Conwy.  Bydd ‘Lletemau Glas’ newydd wedi eu creu i warchod a gwella’r amgylchedd naturiol a hunaniaeth aneddiadau presennol.  Bydd datblygiad wedi cyfrannu at warchod gwerth bioamrywiaeth ac amwynder cefn gwlad a’r arfordir, a bydd wedi lleihau’r defnydd o adnoddau naturiol trwy hyrwyddo ffynonellau ynni cynaliadwy”.

2.5.

Amcanion Gofodol

2.5.1.

Mae nifer o amcanion y CDLl wedi eu ffurfio fel modd o wireddu’r weledigaeth a mynd i’r afael â materion blaenoriaeth Ardal y Cynllun.  Nodwyd tarddiad yr amcanion yn BP/1 ‘Cynlluniau a Strategaethau Perthnasol’.  Dyma’r Amcanion Gofodol:

AG1:   Sicrhau bod anghenion y gymuned wedi eu cwrdd, a hynny wrth warchod yr amgylchedd naturiol ac adeiledig, trwy hyrwyddo lefelau digonol a phriodol o ddatblygiad, trwy leoli datblygiad lle bod hynny’n ymarferol ar dir a ddefnyddiwyd o’r blaen yn yr ardaloedd arfordirol trefol mwy ac ar hyd rhwydweithio isadeiledd presennol a bwriedig, a thrwy amlygu a gwarchod asedau amgylcheddol allweddol a sicrhau dwysedd effeithlon o ddatblygiad sy’n gydnaws ag amwynder lleol.

AG2    Hyrwyddo adfywio cynhwysfawr o Fae Colwyn, Abergele, Tywyn a Bae Cinmel i ehangu gweithgarwch economaidd, mynd i’r afael ac eithrio cymdeithasol a lleihau amddifadiad trwy’r Fenter Ardal Adfywio Strategol.

AG3.   Darparu tir i alluogi cyflenwad digonol ac amrywiol i dai i gyfrannu at anghenion, gan gynnwys tai fforddiadwy ar gyfer angen lleol ac i fodloni’r angen ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr, ar raddfa sy’n gyson â gallu ardaloedd a chymunedau gwahanol i dyfu.

AG4.   Canfod a diogelu  digon o dir i ateb anghenion cymunedau ac i sicrhau lefelau cymudo allan o’r sir is, rhagor o swyddi a ffyniant economaidd gwell a lefelau cymudo allan llai gan ganolbwyntio ar gyfleoedd cyflogaeth gwerth uwch a datblygu sgiliau o fewn ac o gwmpas canolbwyntiau strategol Conwy, Llandudno, Cyffordd Llandudno a Bae Colwyn a canolbwyntiau strategol y Rhyl, gan gynnwys Bae Cinmel, Llanelwy a Phrestatyn.

AG5.   Annog cryfhau ac arallgyfeirio’r economi wledig sy’n gydnaws â’r economi, y gymuned a’r amgylchedd lleol.

AG6.   Datblygu cyrchfannau canol tref bywiog ar gyfer siopa, diwylliant, adloniant a hamdden trwy wella bywiogrwydd, hyfywdra ac apêl Llandudno fel canolfan fanwerthu isranbarthol strategol, ac adfywio canol tref Bae Colwyn a chanolfannau siopau eraill.

AG7.   Canolbwyntio datblygiad ar hyd rhwydweithiau isadeiledd presennol a bwriedig, ac yn benodol mewn mannau sy’n gyfleus i gerddwyr, beicwyr a chludiant cyhoeddus.

AG8.   Cynorthwyo twristiaeth trwy ddiogelu a gwella atyniadau a llety twristiaeth arfordirol a gwledig, ag ecsbloetio ymhellach y potensial i ddatblygu, cryfhau ac annog y diwydiant twristiaeth drwy gydol y flwyddyn

AG9.   Annog symud effeithlon a chydnabod y rôl strategol y bydd yr A55, a choridorau'r rheilffyrdd yn ei chwarae wrth fodloni anghenion datblygu’r Fwrdeistrefi, a rhoi sylw penodol i leoliadau datblygu sy’n gyfleus i gerddwyr, cerdded a beicwyr yng Nghonwy i gynorthwyo gostwng gollyngiadau CO2 cludiant.

AG10. Sicrhau darparu dylunio da, cynaliadwy, cynhwysol sy’n cynnwys cyfle i ddileu troseddu trwy ddylunio, i ddatblygu cymunedau cryf, diogel ac sy’n nodedig yn lleol ac annog y boblogaeth iau i aros yn yr ardal a dychwelyd iddi.

AG11.Gostwng y defnydd o ynni trwy leoli a dylunio adeiladau yn ofalus, a hyrwyddo datblygiadau ynni adnewyddadwy lle mae ganddynt y rhagolygon o fod yn ddeniadol yn economaidd ac yn dderbyniol yn amgylcheddol ac yn gymdeithasol

AG12.Diogelu a gwella cymeriad ac ymddangosiad arfordir a chefn gwlad heb ei datblygu, safleoedd o bwysigrwydd tirwedd/ cadwraeth a nodweddion o ddiddordeb hanesyddol neu bensaernïol wrth sicrhau bioamrywiaeth a rhywogaethau gwarchodedig.

AG13.Gwella hygyrchedd i wasanaethau a chyfleusterau hanfodol gan gynnwys mannau agored, iechyd, addysg a hamdden.

AG14.Hyrwyddo’r defnydd darbodus o adnoddau trwy leihau gwastraff a chynorthwyo wrth ddarparu rhwydwaith integredig  o  gyfleusterau rheoli gwastraff sy’n gyson ac anghenion yr ardal a’r hierarchaeth gwastraff.

AG15.Cyfrannu at anghenion mwynol rhanbarthol a lleol yn gynaliadwy.

AG16.Sicrhau bod datblygiad mewn cymunedau sy’n medru’r Gymraeg yn gydnaws a hyfywdra tymor hir yr iaith Gymraeg.

2.5.2.

Mae BP/1 ar Gynlluniau a Strategaethau Perthnasol yn dangos sut mae’r amcanion hyn yn perthyn i 5 thema’r Strategaeth Gymunedol, 5 thema Cynllun Gofodol Cymru a 4 egwyddor cynaliadwy a restrwyd ym Mholisi Cynllunio Cymru.

2.5.3.

 

Mae Tabl 2 a 3 isod yn rhestru’r Amcanion Gofodol y CDLl ac yn dangos sut maent yn perthyn i amcanion y Strategaeth Gymunedol a’r Cynllun Corfforaethol.  Mae rhan fwyaf o Amcanion y CDLl a’r polisïau yn cyfrannu at gyflawni mwy nag un o amcanion y Strategaeth Gymunedol a’r Cynllun Corfforaethol.

 

Related Map Links

Some sections of this text contain a 'globe with link' icon. Clicking on this icon will take you to the map that is relevant to this text.

Sometimes, there is no spatial component or map feature that is specific to the text. In this case the link will take you to the overview map of the relevant map.

If there is a specific area relevant to the text it will be shown as a red highlighted overlay on the map at a suitable viewing scale.

« Back to contents page | Back to top