Cynllun Datblygu Lleol Conwy i'w Archwilio Gan Y Cyhoedd (Argraffiad Diwygiedig 2011) » Bookmarks

ADRAN PEDWAR - POLISÏAU GOFODOL, DIAGRAMAU ALLWEDDOL A PHOLISÏAU RHEOLI DATBLYGIAD CEFNOGOL

CFS/1 Cyfleusterau A Gwasanaethau Cymunedol
CFS/2 Hierarchaeth Adwerthu
CFS/3 Prif Ardaloedd Siopa
CFS/4 Parthau Siopa
CFS/5 Parciau Adwerthu
CFS/6 Diogelu Siopa Sy'n Gerthu Nwyddau Cyfleus Y Tu Allan I'r Ganolfan Isranbarthol A Chanol Trefi
CFS/7 Dyluniad Blaen Siop
CFS/8 Diogelwch Blaen Siop
CFS/9 Diogelu Lotments
CFS/10 Lotments Newydd
CFS/11 Datblygu A Mannau Agored
CFS/12 Diogelu Mannau Agored Presennol
CFS/13 Dryannu Mannau Agored Newydd
CFS/14 Dryaniadau Tir Claddu Newydd
CFS/15 Cyfleusterau Addysg
CTH/1 Treftadaeth Ddiwylliannol
CTH/2 Datblygu Sy'n Effeithio Ar Asedau Treftadol
CTH/3 Adeiladau Ac Adeileddau O Bwysigrwydd Lleol
CTH/4 Hwyluso Datblygu
CTH/5 Yr Iaith Gymraeg
DP/1 Egwyddorion Datblygiad Cynaliadwy
DP/2 Dull Strategol Trosfwaol
DP/3 Hyrwyddo Ansawdd Dylunio A Lleihau Trosedd
DP/4 Meini Prawf Datblygu
DP/5 Isadeiledd A Datblygiadau Newydd
DP/6 Polisiau A Chanllawiau Cynllunio Cenedlaethol
DP/7 Canllawiau Cynllunio Lleol
DP/8 Prif Gynlluniau A Gwerthusiadau Cymunedol
DP/9 Prif Gynllun Bae Colwyn
EMP/1 Diwalllu Anghenion Cyflogaeth
EMP/2 Datblygiad Cyflogaeth B1, B2 A B8 Newydd
EMP/3 Diogelu Tir Cyflogaeth B1, B2 A B8 Presennol
HOU/1 Diwallu'r Angen Tai
HOU/2 Tai Fforddiadwy Ar Gyfer Anghenion Lleol
HOU/3 Datblygiadau Tai Fesul Cyfnod
HOU/4 Dwysedd Tai
HOU/5 Cymysgedd Tai
HOU/6 Safleoedd Eithriedig Gwledig I Dai Fforddiadwy Ar Gyfer Anghenion Lleol
HOU/7 Safleoedd Dan Berchnogaeth Y Cyngor A'r Llywodraeth Yn Ardal Y Cynllun
HOU/8 Cofrestr Daliadaeth Tir
HOU/9 Diwallu Anghenion Sipsiwn A Theithwyr Am Safleoedd
HOU/10 Tai Amlbreswyl A Fflatiau Hunangynhwysol
HOU/11 Cartrefi Gofal Preswyl A Thai Gofal Ychwanegol
MWS/1 Mwynau A Gwastraff
MWS/2 Mwynau
MWS/3 Diogelu Creigiau Caled Wrth Gefn
MWS/4 Lleiniau Diogelwch Chwareli
MWS/5 Diogelu Tywod A Graean
MWS/6 Cynigion Ar Gyfer Rheoli Gwastraff
MWS/7 Lleoliadau Ar Gyfer Cyfleusterau Rheoli Gwastraff
MWS/8 Defnyddio Tir Diwydiannol Ar Gyfer Cyfleusterau Rheoli Gwastraff
MWS/9 Diogelu Cyfleusterau Gwastraff Presennol
MWS/10 Llain Ddiogelwch Tirlenwi
MWS/11 Gwastraff Adeiladu Neu Wastraff Dymchwel Adeiladau
NTE/1 Yr Amgylchedd Naturiol
NTE/2 Lletemau Glas A Diwallu Anghenion Datblygu'r Gymuned
NTE/3 Lletmau Glas Newydd
NTE/4 Bioamrywiaeth
NTE/5 Ardaloedd Tirwedd Cymeriad
NTE/6 Yr Ardal Arfordirol
NTE/7 Effeithlonrwydd Ynni A Thechnolegau Adnewyddadwy Mewn Datblygiadau Newydd
NTE/8 Datblygiadau Tyrbinau Gwynt At Y Tir
NTE/9 Systemau Draenio Cynaliadwy
NTE/10 Draenio Dwr Budr
NTE/11 Cadwraeth Dwr
STR/1 Cludiant Cynaliadwy, Datblygu A Hygyrchedd
STR/2 Canllawiau Cynllunio Atodol Ar Safonau Parcio
STR/3 Lliniaru Effaith Teithio
STR/4 Teithio Heb Fodur
STR/5 System Cludiant Cynaliadwy Integredig
STR/6 Rheilffyrdd
TOU/1 Twristiaeth
TOU/2 Lleoliad Datblygiad Twristiaeth Newydd
TOU/3 Ardal Llety Gwyliau
TOU/4 Safleoed Cabanau Gwyliau, Carafannau A Gwersylla Yn Yr Ardal Ddatblygu Drefol Strategol
TOU/5 Safleoed Cabanau Gwyliau, Carafannau A Gwersylla Yn Yr Ardal Ddatblygu Wledig Strategol
TOU/6 Estyn Y Tymor Gwyliau
TOU/7 Twristiaeth A Datblygiadau Hamdden

« Back to contents page | Back to top