3. Adran 2

3.1.

Cyflwyno eich cais cynllunio

Mae gan eich Cyngor ofynion safonol ar gyfer cyflwyno cais cynllunio.  Amlinellir manylion amdanynt yn y nodiadau cyfarwyddyd sy’n dod gyda ffurflenni cais.   

Mae’n syniad da i gyflwyno datganiad dylunio ysgrifenedig gyda’ch pecyn cais cynllunio sy’n rhoi crynodeb o sut rydych wedi ymateb i’r cyfarwyddyd a ddarparwyd gan y ddogfen hon, yn enwedig os yw eich cais yn ymwneud ag adeilad rhestredig neu os yw o fewn ardal gadwraeth.  Er nad yw yn orfodol ar hyn o bryd, efallai y bydd yn ofynnol i gyflwyno datganiadau dylunio yn y dyfodol.  Rydym yn eich cynghori i gysylltu â’ch Awdurdod Cynllunio Lleol ar 01492 575247 i wirio'r sefyllfa bresennol.

3.2.

Gofynion arferol ar gyfer cais cynllunio

Dylai'r holl wybodaeth a gyflwynir ar gyfer cais cynllunio gynnwys cyfeirif prosiect; fel cyfeiriad yr eiddo, cyfeirif a dyddiad.

3.2.1.

Cynllun lleoliad

 • Graddfa 1:1250 os yw’n bosibl ond dim llai na 1:2500
 • Gan gynnwys pwynt Gogleddol
 • Amlinellu safle’r cais gyda llinell goch, gan ddynodi unrhyw dir cyfagos y mae’r ymgeisydd yn berchen arno neu’n ei reoli gyda llinell las
 • Dangoswch eiddo’r cais mewn perthynas â phob eiddo cyfagos a’r ardal uniongyrchol o’i gwmpas, gan gynnwys ffyrdd
 • Dangoswch fynedfa gerbydau i briffordd os nad yw'r safle yn gyfagos i briffordd
3.2.2.

Manylion cynllun presennol y safle – cynllun blociau

 • Graddfa, fel rheol 1:200 neu raddfa briodol er mwyn canfod y lefel ofynnol o fanylion
 • Pwynt gogleddol, dyddiad a nifer o gynlluniau
 • Dangoswch yr holl eiddo, gan gynnwys pob adeilad, gardd, gofod agored a lle parcio
 • Os yw’n bosibl: arolwg coed – Cadwraeth natur, bioamrywiaeth, draeniad a nodweddion naturiol eraill. – Gwasanaethau presennol
 • Dynodwch bob terfyn a safle'r adeiladau agosaf
 • Lefelau presennol y safle (mewn perthynas â datwm allanol)
3.2.3.

Manylion y cynllun safle bwriedig

 • Graddfa, fel rheol 1:200
 • Pwynt gogleddol, dyddiad a rhifau ar y cynlluniau
 • Dangoswch osodiad unrhyw adeilad neu estyniad newydd, mynedfa i gerbydau/cerddwyr, newidiadau i lefelau, cynigion tirlunio, gan gynnwys y coed i’w torri i lawr, plannu o’r newydd, waliau a ffensys newydd neu rai wedi’u haddasu, a gofodau agored newydd gydag arwyneb caled
 • Dangoswch y cynigion yng nghyd-destun adeiladau cyfagos
 • Lefelau bwriedig safleoedd/ slabiau (mewn perthynas â’r datwm allanol ar gyfer y cynlluniau safle presennol)
3.2.4.

Cynlluniau llawr

 • Graddfa 1:50 neu 1:100
 • Gydag estyniadau, dangoswch gynllun llawr yr adeilad presennol i ddangos y berthynas rhwng y ddau, gan nodi gwaith newydd yn glir
 • Dangoswch gynlluniau llawr yng nghyd-destun adeiladau cyfagos, os yw’n briodol
 • Yn achos mân geisiadau efallai y bydd yn briodol cyfuno'r cynllun a’r cynllun llawr (oni bai fod unrhyw ddymchwel yn digwydd)
 • Dylech gynnwys cynllun to os oes angen i ddangos to cymhleth neu addasiad i un
3.2.5.

Drychiadau

 • Drychiadau presennol wedi’u labelu’n unigol gan nodi’r cyfeiriad
 • Graddfa 1:50 neu 1:100 (i gyd-fynd â’r cynlluniau llawr)
 • Dangoswch bob drychiad yr adeilad neu’r estyniad newydd
 • Yn achos estyniadau neu addasiad, gwahaniaethwch yn glir rhwng y drychiadau presennol a’r rhai bwriedig
 • Dylech gynnwys manylion deunyddiau ac ymddangosiad allanol
 • Dangoswch drychiadau yng nghyd-destun adeiladau cyfagos, os yw’n briodol
 • Dangoswch y drychiadau presennol/ bwriedig gyda’r ffasadau presennol
3.2.6.

Croes Doriadau

 • Graddfa 1:50 / 1:100 (i gyd-fynd â’r cynlluniau llawr), os yw’n briodol.
3.2.7.

Gwybodaeth Ategol

 • Defnyddiwch fontage o luniau, dehongliad arlunydd ac/neu ddarluniadau CAD i ddangos y cynlluniau
 • Mae modelau 3D wedi’u hadeiladu’n werthfawr ar gynlluniau mawr i helpu dangos pentyrru a’r berthynas rhwng adeiladau.
3.3.

Darllen pellach

Mae’r pethau canlynol ar gael gan Lywodraeth Cynulliad Cymru neu’r Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol: 
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru 2010, Polisi Cynllunio Cymru
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru 2005, TAN 8 Cynllunio ar gyfer Ynni Adnewyddadwy
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru 2009, TAN 5 Cadwraeth Natur
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru 2002, TAN 12 Dyluniad
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru 2003, Cyfarwyddyd i Berchnogion Tai
 • Llywodraeth Cynulliad Cymru 2004, Cynllun Gweithredu Datblygiad Cynaliadwy
 • Rheoliadau Adeiladu – Llyfryn esboniadol
 • Caniatâd Cynllunio – Canllaw ar gyfer Busnes
 • Canllaw Cynllunio i Berchnogion Tai ar gyfer Gosod Dysglau Teledu Lloeren
 • Cynlluniau Lleol a Cynlluniau Datblygu Unedol
 • Hysbysebion ac Arwyddion Awyr Agored – Canllaw ar gyfer Hysbysebwyr
 • Deddf Waliau Cydrannol Etc. 1996: llyfryn esboniadol
 • Coed a Ddiogelwyd - Canllaw i Drefnau Diogelu Coed

Efallai y bydd y cyhoeddiadau mwy manwl hyn yn ddefnyddiol i rai darllenwyr:

 • SPG Bioamrywiaeth, 2010, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
 • BRE 2000, The Green Guide to Housing Specification
 • Building Research Establishment "Site Layout Planning for Daylight and Sunlight" 1991
 • BREEAM (BRE Environmental Assessment Method), www.breeam.org
 • British Standards Institute BS8300, 'Access for Disabled People'
 • CABE/DCfW 2004, Creating Excellent Buildings
 • Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998, Adran 17
 • Gwerthusiadau Ardaloedd Cadwraeth, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.
 • Considerate Constructors Scheme, www.ccscheme.org.uk
 • DETR 2000, By Design
 • DETR GPG287, The Design Team's Guide to Environmentally Smart Buildings
 • Comisiwn Hawliau Anabledd www.drc.org.uk, Designing for Accessibility,
 • Centre for Accessible Environments www.cae.org.uk
 • DoE/Countryside Commission, "Lighting in the Countryside: Towards good practice"
 • DTLR/CABE, 2001, Better Places to Live
 • Evans et al mis Tachwedd 1998 - The Long Term Costs of Owning and Using Buildings,
 • Yr Academi Beirianneg Frenhinol
 • ODPM 2004, Safer Places - The Planning System and Crime Prevention
 • Sustainable Buildings: Benefits for occupiers, BRE Information paper
 • Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 16/94, 'Cynllunio i Atal Troseddu’
 • Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 61/96, 'Cynllunio a’r Amgylchedd Hanesyddol: Adeiladau Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth’.
3.4.

Cysylltiadau

3.4.1.

Architecture Centre Network

Mae’r Architecture Centre Network (ACN) yn cydlynu, cefnogi ac yn arloesi mewn gwaith pensaernïol a chanolfannau tebyg.  Mae ACN yn ceisio sicrhau rhagor o wybodaeth, mynediad a chyfranogiad a dylanwad, ar bobl lefel, wrth greu amgylchedd adeiledig ardderchog i bawb www.architecturecentre.net/

3.4.2.

Building for Life

Mae Building for Life yn tynnu ynghyd y dylunwyr gorau a’r meddylwyr creadigol i gefnogi dyluniad o ansawdd ar dai newydd.www.buildingforlife.org

3.4.3.

CADW

Cadw yw’r asiantaeth amgylcheddol hanesyddol yn Llywodraeth Cynulliad Cymru sy’n gyfrifol am ddiogelu, cadw, a hyrwyddo gwerthfawrogiad o’r amgylchedd hanesyddol yng Nghymru.

Plas Carew Uned 5/7, Cefn Coed, Parc Nantgarw, Caerdydd, CF15 7QQ

Ffôn: 01443 33 6000

Ffacs: 01443 33 6001

E-bost: Cadw@Cymru.gsi.gov.ukwww.cadw.cymru.gov.uk

3.4.4.

Y Ganolfan Technoleg Amgen

Elusen amgylcheddol sy’n ceisio ‘ysbrydoli, rhoi gwybod, a galluogi’ pobl i fyw yn fwy cynaliadwy.  Rhai o’r meysydd gwaith allweddol yw ynni adnewyddadwy, adeiladu amgylcheddol, effeithlonrwydd ynni, tyfu organig a systemau carthffosiaeth amgen.

Canolfan Technoleg Amgen, Machynlleth, Powys, SY20 9AZ, UK

Ffôn: +44 (0)1654 705950

www.cat.org.uk

3.4.5.

Sefydliad Siartredig y Technolegwyr Pensaernïol

397 City Road, London, EC1V 1NH

Ffôn: +44 (0)20 7278 2206

www.ciat.org.uk
3.4.6.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Mae’n bosibl y bydd gwybodaeth arall a allai eich helpu i baratoi a chyflwyno eich cais cynllunio ar gael ar wefan y Cyngor:  www.conwy.gov.uk

Gwasanaethau Rheoleiddio, Swyddfeydd Dinesig, Bae Colwyn LL29 8AR.  Ffôn: (01492) 574000

Rheoli Adeiladu, Swyddfeydd Ddinesig, Bae Colwyn, LL29 8AR.  Ffôn: (01492) 574000

Priffyrdd, Yr Heath, Penmaenmawr Road, Llanfairfechan, LL33 0PF. Ffôn: (01492) 574000

3.4.7.

Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru

Mae Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru yn hyrwyddo balchder dinesig fel modd o wella ansawdd bywyd i bawb yn y llefydd maent yn byw a gweithio ynddynt, ac yn annog gweithredu cymunedol, dyluniad da, datblygiad cynaliadwy a pharch tuag at yr amgylchedd adeiledig ymysg pobl o bob oed.

3ydd Llawr Empire House, Sgwâr Mount Stuart, Caerdydd, CF10 5FN.

Ffôn: 02920 484606

Ffacs: 02920 464239

 www.civictrustwales.org

3.4.8.

Cyngor Cefn Gwlad Cymru

Cyngor Cefn Gwlad Cymru yw ymgynghorydd statudol y Llywodraeth ar gynnal harddwch naturiol, bywyd gwyllt a’r cyfle i fwynhau’r awyr agored yng Nghymru a’r dyfroedd mewndirol.

Maes-y-Ffynnon, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd LL57 2DW

Am unrhyw ymholiad cyffredinol ffoniwch linell Ymholiadau CCGC ar 0845 1306229 neu  

e-bost: ymholiadau@ccgc.gov.uk   

www.ccgc.gov.uk/

3.4.9.

Comisiwn Dylunio Cymru

Nod DCFW yw cefnogi safonau uchel o bensaernïaeth, tirlun a dyluniad trefol yng Nghymru gan hyrwyddo dealltwriaeth ehangach o bwysigrwydd ansawdd da yn yr amgylchedd adeiledig, cefnogi cynyddu sgiliau, annog cynhwysiad cymdeithasol a datblygiad cynaliadwy.

DCfW, Llawr 4, Building Two, Caspian Point, Caspian Way, Bae Caerdydd CF10 4DQ.

www.dcfw.org

3.4.10.

Yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni

Sefydliad nid am elw, wedi’i ariannu gan y llywodraeth a’r sector preifat.  Sefydlwyd ar ôl Uwch Gynhadledd y Byd yn Rio 1992, nod y sefydliad yw cyflawni defnydd cynaliadwy o ynni a gostwng allyriadau carbon deuocsid.

Ymddiriedolaeth Arbed Ynni Cymru, Wales Albion House, Oxford Street, Nantgarw, Caerdydd CF15 7TR

Ffôn: 01443 845930

Ffacs: 01443 845940

www.energysavingtrust.org.uk

3.4.11.

Gwybodaeth ar effeithlonrwydd ynni i berchnogion cartrefi

Ffôn: 0845 727 7200

3.4.12.

Grantiau PV Solar

0800 298 3978

www.est.co.uk/solar

3.4.13.

Y Sefydliad Tirlun

Y Sefydliad Tirlun yw’r Sefydliad Siartredig yn y DU ar gyfer Penseiri  Tirlunio, gan gynnwys dylunwyr, rheolwr a gwyddonwyr, sy’n ymwneud â gwella a chadw'r amgylchedd.

33 Great Portland Street, London W1W 8QG

Ffôn: 020 7299 4500

Ffacs: 020 7299 4501

e-bost: mail@l-i.org.uk

www.l-i.org.uk

3.4.14.

Llywodraeth Cynulliad Cymru

Gwybodaeth swyddogol ar y Cynulliad Cenedlaethol, ei aelodau a’i swyddogaethau gan gynnwys cynllunio a dylunio.

www.cymru.gov.uk/

3.4.15.

Cymunedau a Llywodraeth Leol

Gwefan defnyddiol ar gyfer gwybodaeth cynllunio llywodraeth y DU

www.communities.gov.uk

3.4.16.

Y Porth Cynllunio

Porth y llywodraeth i wybodaeth gynllunio ar draws Prydain.  Mae’n darparu gwybodaeth ar gynlluniau, apeliadau, ceisiadau, manylion cyswllt, meysydd ymchwil.

www.planningportal.gov.uk/

3.4.17.

RSAW

Cyfansoddwyd Cymdeithas Frenhinol Penseiri Cymru (RSAW) yn sefydliad rhanbarthol o’r Sefydliad Brenhinol o Penseiri Prydeinig (RIBA) yng Nghymru. 

Adeilad Bute, King Edward VII Avenue, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NB

Ffôn: 029 2087 4753

Ffacs: 029 2087 4926

www.riba.org/go/RIBA/About/RSAW_265.html

3.4.18.

RICS Cymru

Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig

Ffôn: + 44 (0)870 333 1600 neu

e-bost contactrics@rics.org.uk

www.rics.org/Wales

3.4.19.

RTPI

Royal Town Planning Institutem, 41 Botolph Lane, London, EC3R 8DL

020 7929 9494

Rhif Elusen Cofrestredig 262865

www.rtpi.org.uk

3.4.20.

Sefydliad Cadwraeth Adeiladu Hanesyddol

3, Stafford Road, Tunbridge Wells, Kent,TN2 4QZ

www.ihbc.org.uk

« Back to contents page | Back to top