6. Beth i'w gynnwys mewn Datganiad Cymunedol a Ieithyddol

6.1.

Dylai Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol ddarparu manylion sy’n cyfateb i’r cwestiynau isod ar y math perthnasol o ddatblygiad. Dylai’r datganiad geisio ateb cynifer o’r cwestiynau perthnasol ag sy’n bosibl, a dylid ei gyflwyno yn ystod y broses o wneud cais er mwyn osgoi unrhyw oedi wrth asesu. Os oes tystiolaeth, dylid ei chyflwyno wrth ateb y cwestiynau isod. Mae’r Cyngor wedi llunio tudalen we sy’n cynnwys gwybodaeth ystadegol berthnasol (gweler adran 9.1)

6.2.

Cyffredinol

 • A oes gwasanaethau lleol priodol fel siopau, cyfleusterau preswyl / cymunedol i wasanaethu’r datblygiad?
 • A fydd y datblygiad yn creu cyfleoedd newydd i hybu’r iaith a mentrau lleol yn y gymuned?
 • Sut fydd y datblygiad yn hybu’r defnydd o’r iaith yn y gymuned?
 • Beth yw’r mesurau lliniaru arfaethedig?
6.3.

Cyflogaeth

 • A yw’r datblygiad cyflogaeth yn diwallu anghenion lleol yn bennaf?
 • A yw’r datblygiad yn cydymffurfio â strategaethau lleol a chenedlaethol?
 • Faint o swyddi fydd yn cael eu creu a faint fydd yn cael eu recriwtio’n lleol?
 • A yw’r sgiliau llafur gofynnol ar gael yn lleol?
 • Ai rhai tymor byr (e.e tymhorol) ynteu dymor hirach yw’r swyddi a gynigir?
 • Ar gyfer datblygiadau twristiaeth, beth yw’r dalgylch disgwyliedig? A fyddent yn manteisio ar dreftadaeth Gymraeg yr ardal?
 • A oes datblygiadau tebyg eraill gyda chaniatâd cynllunio yn yr ardal?
 • A yw’r datblygiad yn debygol o arwain at fuddsoddiad pellach tebyg?
 • Pa hyfforddiant sydd ei angen i ddysgu sgiliau newydd i’r gweithlu lleol, ac a fydd hyn yn cynnwys Hyfforddiant Iaith Gymraeg i’w ddarparu gan y datblygwr?
 • Sut fydd y cyflogau newydd yn cymharu â chyflogau cyfartalog yn yr ardal?
 • A fydd y datblygiad yn cystadlu yn erbyn atyniadau twristiaeth presennol neu’n cyd-fynd â hwy?
6.4.

Tai

 • Beth yw’r pris marchnad disgwyliedig ar gyfer y tai a sut mae hyn yn cymharu ag incwm aelwydydd yn lleol?
 • A oes datblygiadau tebyg o ran maint wedi eu cwblhau yn y 5 mlynedd diwethaf? Os oes, a ydynt wedi diwallu anghenion lleol yn bennaf?
 • A yw’r datblygiad yn cynnwys elfen briodol o dai fforddiadwy i ddiwallu anghenion lleol?
 • Mewn sawl cam y cyflwynir y datblygiad?
 • A yw’r datblygiad yn cydymffurfio â’r math o dai, a’r galw am dai, sydd wedi ei ddarogan yn y Cynllun Datblygu Lleol?
 • Beth oedd cyflymder y twf preswyl yn y gymuned yn y 5 mlynedd diwethaf?
 • Beth yw canran meddiannaeth pobl leol o dai newydd a gwblhawyd yn y 5 mlynedd diwethaf?
 • A fyddai’r cais yn cynnwys adeiladu unrhyw ail gartrefi?  A fyddent yn cael eu rhoi ar y farchnad yn lleol? Os nad yn lleol, ymhle?
6.5.

Addysg

 • A yw’r datblygiad yn debygol o arwain at fod angen mwy o leoedd ysgol? Os ydyw, a oes digon o le mewn ysgolion lleol, a sut y mae’r datblygiad yn debygol o effeithio ar batrymau’r Gymraeg mewn ysgolion lleol?
6.6.

Isadeiledd

 • A fyddai’r datblygiad yn gwella hygyrchedd yn sylweddol i’r Ardal Ieithyddol Sensitif ac yn lleihau amserau teithio o drefi cyfagos mwy?

« Back to contents page | Back to top