11. Monitro

11.1.
Caiff y Canllawiau hyn eu monitro yn erbyn amcanion y CDLl (a dogfennau Cyngor eraill cysylltiedig). Anogir adborth ar gymhwysedd y Datganiad Cymunedol ac Ieithyddol a’r Asesiad Effaith Cymunedol ac Ieithyddol gan ymgeiswyr, a bydd yr wybodaeth honno’n cael ei defnyddio i ddatblygu polisi lleol a chenedlaethol (mewn ymgynghoriad ag ACLlau a rhanddeiliaid perthnasol eraill).

« Back to contents page | Back to top