3. Pryd i ddarparu Datganiad Gwerthusiad Cynaladwyedd

3.1.

Mae Datganiadau Dylunio a Mynediad (DAS)  yn ofyniad gorfodol i gefnogi ceisiadau cynllunio.  Dylid cyflwyno SAS ochr yn ochr â DAS, neu dylai ddod efo’r DAS fel un ddogfen, ar gyfer yr holl geisiadau cynllunio. Gallai’r SAS groesgyfeirio gwybodaeth i’r DAS a mannau eraill yn y cais.  Fodd bynnag, dylid darparu crynodeb o’r wybodaeth yma yn yr SAS i gynorthwyo efo asesu’r wybodaeth yn erbyn y rhestr wirio.  Dylid cyflwyno SAS ar gyfer yr holl geisiadau cynllunio yn unol â gofynion cyflwyno DAS, ac eithrio:

  • Gweithrediadau peirianneg neu gloddio
  • Datblygiad preswylydd (h.y. datblygiad o anhedd-dy presennol neu ddatblygiad o fewn cwrtil ar gyfer unrhyw bwrpas sy’n cyd-fynd â’i fwynhad fel anhedd-dy) O.N. bydd yr holl anheddau newydd angen datganiad (oni bai ei fod yn deillio’n unig o newid defnydd))
  • Newid materol mewn defnydd o dir neu adeiladau (ond lle bydd y newid mewn defnydd o dir neu adeiladau yn golygu mynediad gan weithiwr, neu ddarparu gwasanaethau (gan gynnwys nwyddau neu gyfleusterau) i’r cyhoedd, yna dim ond datganiad yn delio efo’r materion mynediad fydd ei angen.
  • Rheoli hysbysebu
  • Gorchmynion diogelu coed
  • Storio sylweddau peryglus
3.2.
Mae hefyd angen SAS i gyd-fynd â’r holl geisiadau am ganiatâd adeilad rhestredig.  Tra bo angen datganiad llawn ar gyfer gwaith allanol, nid oes angen yr elfen mynediad o’r datganiad ar gyfer gwaith mewnol
3.3.

Dylai ceisiadau am ganiatâd cynllunio llawn lenwi’r rhestr wirio gyfan (h.y. adrannau  1-16)

3.4.
O ran ceisiadau amlinellol, mae’r canllaw yn mynnu y dylai DAS: 

‘…egluro’n glir a chyfiawnhau’r amcanion a fydd yn cael eu defnyddio i gyfarwyddo’r cais manwl, gan ddangos dealltwriaeth o beth sy’n briodol ac ymarferol ar gyfer safle yn ei gyd-destun, hyd yn oed os yw’r holl faterion a gadwyd yn ôl i’w hystyried yn ddiweddarach.’ (TAN12, Paragraff A3.2). Yn achos yr SPG hwn, dylai ceisiadau am ganiatâd cynllunio amlinellol lenwi adrannau 1-7 o’r rhestr wirio.

« Back to contents page | Back to top