5. ARDALOEDD PARCIO

5.1.

Ardal 1 – Canol y Ddinas.

Wedi ei gyfyngu i ganol y trefi mwyaf.  Fel arfer bydd dewis eang o wasanaethau cludiant cyhoeddus, bysiau a rheilffordd.  Ychydig iawn o le parcio fydd o fewn adeiladau unigol a bydd y parcio sydd ar gael yn cael ei reoli gan weithredwyr.  Mae’r ardal yn debygol o fod yn ganolbwynt masnachol ardal eang.  Mae parcio ar y stryd i gyd wedi ei reoli ac mae’n rhaid talu am barcio cyhoeddus oddi ar y stryd.

5.2.

Ardal 2 – Canol Tref neu Cyrion Canol Ddinas.

Mae canol trefi, y mae pobl leol yn meddwl amdanynt fel eu cyrchfan ar gyfer y rhan fwyaf o weithgareddau nad ydynt yn cael eu cynnig yn eu cymuned leol eu hunain, neu ardal yn union y tu allan i Ganol y Ddinas (Ardal 1).  Mae gan yr ardal ystod lawn o weithgarwch  adwerthu a nifer o fusnesau i gyd o fewn taith gerdded.  Mae’r ardal yn ganolbwynt ar gyfer y rhwydwaith bysiau lleol ac mae’n debygol fod gorsaf rheilffordd yno.  Mae dwysedd yr adeiladu’n uchel gydag ychydig o le parcio preifat.  Mae cyfyngiadau parcio sylweddol a llawer o barcio oddi ar y stryd ar gael i’r cyhoedd.

5.3.

Ardal 3 - Trefol.

Mae rhan hanfodol o’r ardal drefol gyda nifer o gyfleusterau lleol sylfaenol o fewn 400 metr ar droed.  Mae nifer o lwybrau bysiau yn cynnig hyd at 6 bws yr awr; nifer o leoedd yn cynnig mynediad ymarferol i’r rhan fwyaf o bobl, ond nid i bob un o’r cyfleusterau hanfodol.  Mae cwrtil y safle’n cyfyngu, i raddau, ar faint o barcio gellir ei ddarparu.  Mae’n debygol y bydd rhywfaint o gyfyngu ar barcio ar y stryd ac mae parcio oddi ar y stryd fel arall yn gyfyngedig iawn neu nid oes parcio o gwb yno.

5.4.

Ardal 4 – Maestrefi neu Bron a bod yn Drefol.

Cyrion y trefi mwyaf, maestrefi trefi, aneddiadau llai i gyd, pob un ohonynt yn cynnig ystod o gyfleusterau lleol.  Mae gwasanaeth bws o leiaf unwaith yr awr i ganol y dref ac efallai bod gorsaf rheilffordd hefyd yn y dref.  Mae’r cyfleusterau lleol yn cynnwys canolfan leol o fewn 400 metr ar droed.  Mae rhai o’r amwynderau sylfaenol eraill fel meddygfa hefyd ar gael gyda’r un pellter cerdded iddynt. 

5.5.

Ardal 5 – Cefn Gwlad.

Ardaloedd, gan gynnwys pentrefi bychan, gydag ychydig o gyfleusterau lleol o fewn taith gerdded.  Mae angen cerbydau ar gyfer rhan fwyaf o deithiau, er bod rhywfaint o waith lleol.  Gwasanaethau cludiant cyhoeddus yn llai na phob awr ac yna i ddim ond un canolfan leol.  Nid oes prinder tir ar gyfer darpariaeth parcio yn y safle ond mae’r system briffyrdd gerllaw yn cynnig cyfle cyfyngedig i barcio ceir arni.

5.6.

Ardal 6 – Cefn Gwlad Eithaf.

Adeiladau unigol gwasgaredig.  Ardaloedd heb gyfleusterau lleol y gellir cerdded atynt.  Mae rhaid cael cerbydau ar gyfer pob taith ar wahân i’r rhai mwyaf lleol.  Gwasanaethau cludiant cyhoeddus yn anaml iawn neu tu hwnt i bellter cerdded.  Nid oes prinder tir ar gyfer darpariaeth parcio ar y safle ond nid yw’r system priffyrdd gerllaw yn cynnig unrhyw gyfle i barcio ceir oherwydd ei bod mor gul.

5.7.

Nodiadau ynglyn ag Ardaloedd parcio

  1. Dylai’r cyfeiriadau uchod at ‘gludiant gyhoeddus’ olygu bws neu wasanaethau trên.
  2. Mae’n rhaid i amlder y gwasanaeth bws uchod fod yn weithredol yn gyson rhwng 7 a.m a 7 pm i fod yn gymwys.
  3. i gael gwybodaeth am y pellteroedd cerdded derbyniol, cyfeiriwch at y ddogfen IHT Guidelines for Journeys on Foot a nodyn cynghori technegol DETR Encouraging Walking.

« Back to contents page | Back to top