7. DIFFINIADAU A NODIADAU

7.1.

Lle Parcio Gweithredol

Digon o le i ganiatáu uchafswm nifer a maint y cerbydau sy’n debygol o wasanaethu’r datblygiad unrhyw bryd i symud yn rhwydd ac aros ar gyfer llwytho a dadlwytho heb greu anghyfleustra i gerbydau a cherddwyr ar y briffordd gyhoeddus neu i ddefnyddwyr eraill y safle.  

Mae’n rhaid cynnwys lle ar gyfer ceir staff, sydd eu hangen oherwydd natur y busnes,  ac er mwyn ei weithredu o ddydd i ddydd.

7.2.

Lle Parcio Anweithredol

Lle ar gyfer cerbydau nad oes rhaid eu defnyddio ar gyfer gweithredu’r eiddo ac mae wedi ei rannu’n ddau ddosbarth:
  1. tymor hir (h.y. parcio cymudwyr) ar gyfer cerbydau staff/cleientiaid/cwsmeriaid sy’n debygol o fod yn yr adeilad am un amser hir,
  2. lle parcio tymor byr ar gyfer staff/cleientiaid/cwsmeriaid sydd yn defnyddio’r adeilad unwaith am amser byr.
7.3.

Lle Parcio Preswyl

Yn cynnwys y lle gofynnol ar gyfer trigolion a lle ar gyfer ceir pobl yn ymweld â’r preswylwyr.

7.4.

CYFANSWM Arwynebedd Llawr

Y safonau sy’n gysylltiedig ag ardaloedd llawr yw CYFANSWM ardal llawr, h.y. yn cynnwys y waliau allanol, ac eithrio lle bydd y testun yn nodi fel arall ar gyfer tafarndai, bwytai, caffis ac addoldai.

7.5.

Estyniad neu Datblygu Adeiladau Presennol

Caniateir cynnydd o 20% ar gyfer eiddo diwydiannol, swyddfeydd masnachol a thafarnau cyn 1914, sydd â chyfanswm arwynebedd llawr llai na 235metr², heb angen parcio ychwanegol.  Dim ond unwaith y caniateir y lwfans hwn a bydd rhaid adleoli unrhyw barcio sy’n cael ei ddisodli gan y cynllun.

7.6.

Hygyrchedd Cludiant Cyhoeddus

Mae darpariaeth cludiant cyhoeddus yn gallu lleihau defnyddio ceir.  Lle bo hynny’n briodol dylid gwella lefel y ddarpariaeth hon fel mantais cynllunio trwy’r broses cynllunio ar draul y datblygwyr.  Mae hygyrchedd cludiant cyhoeddus yn gysylltiedig â’r lefelau parcio gofynnol drwy’r system ardaloedd a gyflwynir gan y ddogfen hon a thrwy weithredu ystyriaethau cynaladwyedd a nodwyd yn Atodiad 6.

7.7.

Dwysedd Cyflogaeth

Aseswyd y safonau ar normau dwysedd (adwerthu 19.5metr2 y gweithiwr, diwydiannol 35 - 45metr² y gweithiwr, swyddfeydd 16.5metr2 y gweithiwr). Gellir ymdrin ag amrywiadau mewn dwysedd yn ôl eu haeddiant.

7.8.

Defnydd Tir

i bwrpas gweithredu’r safonau parcio mae’r tabl a ganlyn yn amlinellu’r defnydd tir a nodwyd yng Ngorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Dosbarthiadau Defnydd) 1987.

Sylwer:  Nid yw rhai defnyddiau yn y ddogfen hon yn dod o dan Ddosbarth Defnydd penodol ac felly bydd rhaid ymdrin â nhw ar wahân (gweler defnydd cyffredinol) e.e. marchnad awyr agored.

Ni ddiffiniwyd y Safonau yn ôl Trefn Dosbarthiadau Defnydd 1987 oherwydd byddai hyn yn arwain at ystod eang o ddarpariaeth a argymhellir e.e. mae Dosbarth B1 busnes yn cynnwys rhywfaint o ddefnydd swyddfa a diwydiant.  Byddai safon a fyddai’n rhagweld y cyfnewid defnydd hwn yn eang iawn ac felly dim ond safonau ar gyfer defnydd tir penodol dan sylw sydd wedi’u cynnwys e.e. defnydd swyddfa neu ddiwydiant. 

Oherwydd y cyfnewid defnydd, efallai bydd angen gosod cyfyngiadau ar ddatblygiad o fewn y dosbarthiadau ehangach hyn i gyd-fynd â gofynion parcio ceir.

« Back to contents page | Back to top