4. Polisi a Dehongliad Lleol

4.1.

Mae’r system cynllunio defnydd tir yn pennu’r fframwaith ar gyfer datblygu a defnyddio tir y 25 awdurdod cynllunio yng Nghymru (22 awdurdod lleol a 3 awdurdod parc cenedlaethol),  Mae’n rhaid i bob awdurdod baratoi Cynllun Datblygu Lleol, sy’n darparu fframwaith a gydnabyddir yn gyfreithiol ar gyfer rheoli datblygu a phenderfynu ar geisiadau cynllunio yn hierarchaeth y Strategaeth Gymunedol.

4.2.

Mae gan y CDLl swyddogaeth hanfodol i’w chwarae mewn diogelu cynefinoedd a rhywogaethau pwysig a nodwyd yn y canllaw hwn. Mae’r CCA hwn yn ddolen gyswllt bwysig sy’n dangos gweithredir y CDLl, yn rhannol, trwy’r system gynllunio.

4.3.
Mae colli bioamrywiaeth yn groes i nodau ac amcanion y CDLl o ran cyflawni datblygiad cynaliadwy.  Mae felly’n bwysig bod datblygiadau newydd, ailddatblygu a newidiadau mewn defnydd tir yn osgoi, lle bynnag bo hynny’n bosibl, colli neu niweidio nodweddion bywyd gwyllt y safle. Fodd bynnag, mewn amgylchiadau eithriadol, lle bo ystyriaethau cynllunio pwysicach yn golygu na ellir osgoi hynny, bydd y Cyngor yn ceisio sicrhau bod datblygwyr yn cymryd camau i liniaru unrhyw effeithiau niweidiol ac yn gwneud iawn a lleihau’r effeithiau hynny na ellir eu hosgoi  cymaint a bo modd cyn dechrau’r gwaith datblygu.
4.4.

Mae llawer o’r pwysau ar fioamrywiaeth yn gysylltiedig â defnyddio a datblygu tir.  Felly, mae gan y system gynllunio swyddogaeth hanfodol o ran cadwraeth bioamrywiaeth.  Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy Ecolegydd a Swyddog Ymholiadau Cynllunio, sy’n gallu cynghori pobl am faterion bioamrywiaeth sy’n gysylltiedig  â cheisiadau cynllunio. Dangosir NTE/4 yn llawn ar dudalen 8 ac mae’n rhan o bennod ar yr Amgylchedd Naturiol yn y CDLl. Mae’n amlinellu’r gofynion ar ddatblygiad newydd mewn perthynas â Bioamrywiaeth.

4.5.

Polisi Bioamrywiaeth CDLL Conwy NTE/4

POLICY NTE/4 - BIOAMRYWIAETH

  1. Dylai datblygiadau newydd anelu at gadw a, lle bo'n bosibl, gwella bioamrywiaeth trwy:
  1. Leoli sensitif a chynllunio a dylunio sy'n lliniaru effeithiau;
  2. Llunio rhaglen ddatblygu sy'n lliniaru'r effaith ar fioamrywiaeth a rhywogaethau;
  3. Creu, gwella a rheoli cynefinoedd bywyd gwyllt a thirweddau naturiol;
  4. Integreiddio mesurau bioamrywiaeth i'r amgylchedd adeiledig;
  5. Cyfrannu tuag at gyflawni targedau yng Nghynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Leol Conwy (LBAP);
  6. Darparu ar gyfer cytundeb rheoli gyda Chyngor Cefn Gwlad Cymru neu'r awdurdod lleol i sicrhau cadwraeth a dyfodol buddiannau bioamrywiaeth yn y tymor hir.
  1. Dylai pob cais gynnwys Datganiad Bioamrywiaeth sy’n cadw at y canllawiau a nodwyd yn y Canllaw Cynllunio Ategol CDLl5 – ‘Bioamrywiaeth a Chynllunio’. 
  2. Bydd y Cyngor yn gwrthod cynigion a fydd yn effeithio’n  sylweddol ar rywogaethau a warchodir neu rywogaethau â blaenoriaeth neu eu cynefinoedd, oni bai fod yr effaith honno wedi'i lliniaru'n ddigonol, a bod mesurau adfer a gwella priodol yn cael eu cynnig a'u sicrhau drwy amodau neu rwymedigaethau cynllunio. 
  3. Mewn amgylchiadau eithriadol, os bydd manteision economaidd neu gymdeithasol y cynnig yn bwysicach na'r niwed i safle neu rywogaethau pwysig, yr ymagwedd a ddefnyddir fydd osgoi neu leihau cymaint a bo modd ar y niwed hwnnw i ddechrau, ac yna ceisio lliniaru'r effaith er mwyn sicrhau na cheir gwir golled mewn bioamrywiaeth. Defnyddir amodau a rhwymedigaethau cynllunio fel bo'n briodol er mwyn sicrhau hyn

« Back to contents page | Back to top