1. Cefndir

1.1.

Dyma un o gyfres o ddogfenni Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) sy’n cynnig rhagor o gyngor ar bolisïau'r cynllun datblygu.  Pwrpas y CCA yw rhoi cyngor i ymgeiswyr cynllunio, a byddant yn cael eu hystyried wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio.

1.2.
Pwrpas y CCA hwn yw nodi amcanion a pholisïau’r Cyngor ar gyfer cadwraeth adeiladau hanesyddol y Fwrdeistref, nad ydynt wedi eu rhestru.  Er na chafodd yr adeiladau hyn eu rhestru gan statud, efallai eu bod o safon uchel ac yn enghreifftiau unigryw o bensaernïaeth leol, neu gallant gyfrannu mewn ffyrdd eraill at ddiddordeb lleol a chymeriad manwl ardaloedd y Fwrdeistref Sirol, a dylid eu cadw lle bynnag bo hynny’n bosibl.
1.3.

Ni ddylai’r rhestr leol ddyblygu’r rhestr o Adeiladau Pensaernïol Arbennig na’r rhestr o Adeiladau o Ddiddordeb Hanesyddol (yr enw ar y rhain yw ‘adeiladau rhestredig’).  Eu pwysigrwydd cenedlaethol yw’r pwyslais wrth ddynodi adeiladau rhestredig fel hyn.  Mae ardaloedd lleol o ymddangosiad hanesyddol  a chymeriad arbennig yn cael eu diogelu trwy eu dynodi’n ardaloedd cadwraeth.  Rheolir dymchwel a gwneud newidiadau sylweddol i adeiladau heb eu cofrestru yn yr ardaloedd hyn.  Mae estyniadau i adeiladau heb eu rhestru mewn ardaloedd cadwraeth hefyd yn cael eu hystyried yn fanylach a’u rheoli o ganlyniad i weithredu’r polisïau lleol sydd wedi eu hanelu at gadw neu wella’r ardaloedd hyn.

1.4.
Ystyriwyd cyd-destun y Fwrdeistref Sirol, o ran ei chymeriad, ei dulliau pensaernïol, ei defnyddiau lleol a’i  mathau o adeiladau, ymhellach yn Atodiad A, sy’n gefndir ar gyfer llunio rhestr leol.

« Back to contents page | Back to top