4. Tai Fforddiadwy

4.1.

Cyd-destun

Mae angen brys am dai fforddiadwy yng Nghonwy. Mae’r Cyngor wedi cynnal Asesiad Marchnad Tai sy’n dangos bod angen am dai fforddiadwy.

4.2.

Mae’r angen am dai fforddiadwy yn ystyriaeth cynllunio faterol ac yn elfen hanfodol o gyfrannu at adfywio cymunedol a chynhwysiad cymdeithasol. Bydd pob datblygiad preswyl newydd, gan gynnwys trawsnewidiadau a chynlluniau defnydd cymysg yn cael eu hystyried ar gyfer darpariaeth neu gyfraniadau datblygwyr.

4.3.

Cyfiawnhad

Mae’r sail bolisi fanwl a chyfiawnhad ar gyfer cael darpariaeth neu gyfraniadau datblygwyr mewn perthynas â Thai Fforddiadwy ar gyfer anghenion lleol wedi’i nodi yn y:-
4.3.1.

Canllawiau polisi cynllunio cenedlaethol:-

 • Polisi Cynllunio Cymru (2010)
 • TAN 2 – Cynllunio a Thai Fforddiadwy
4.3.2.

Cynllun Datblygu Lleol Conwy i’w Archwilio gan y Cyhoedd, yn benodol Polisi HOU/2 – Tai Fforddiadwy ar gyfer Angen Lleol

4.3.3.

Asesiad Marchnad Tai Lleol Conwy Cam 1 (2007)

4.3.4.

Datganiad Darparu Tai Fforddiadwy Conwy (2007-2011)

4.3.5.

CDLl Papur Cefndir 9: Astudiaeth Hyfywdra Tai Fforddiadwy Conwy (2010)

4.3.6.

CDLl Papur Cefndir 23: Cyfrifiad Anghenion Tai Fforddiadwy (2010)

4.4.

Trothwy ar gyfer Darparu

Angen Tai Fforddiadwy

Mae Cynllun Datblygu Lleol Conwy i’w Archwilio gan y Cyhoedd (Polisi HOU2) yn amlinellu’r angen am dai fforddiadwy ac yn nodi bydd y Cyngor yn gofyn am ddarpariaeth tai fforddiadwy ar bob datblygiad preswyl (h.y. 1 annedd a mwy).

4.5.

Y disgwyliad yw bydd y tai fforddiadwy yn cael eu darparu ar safle fel rhan o’r datblygiad. Ond, bydd darpariaeth oddi ar safle neu daliadau wedi’u cymudo yn dderbyniol ar gyfer ceisiadau datblygu sy’n cynnwys 3 annedd neu lai ac efallai byddent yn dderbyniol ar gyfer ceisiadau sy’n cynnwys 3 annedd neu fwy dan amgylchiadau eithriadol os oes digon o gyfiawnhad.

4.6.
Mae’r cyfiawnhad wedi’i resymu ar gyfer Polisi HOU2 y Cynllun Datblygu Lleol i’w archwilio gan y cyhoedd yn nodi bydd y Cyngor yn gofyn am sicrhau o leiaf 30% o dai fforddiadwy ar bob datblygiad preswyl.
4.7.

Mae’r tabl isod yn darparu trosolwg o Bolisi HOU/2, gan ddangos mewn cipolwg pa fath o dai (mewn perthynas â fforddiadwyedd a’r farchnad) sy’n dderbyniol mewn lleoliadau o fewn ardal y Cynllun:

Nodiadau:
 • Bydd lefelau isaf ac uchaf yn amodol ar brofi hyfywdra.
 • Bydd symiau wedi’u cymudo oddi ar safle yn dderbyniol ar 3 annedd neu lai ar gyfer cynlluniau yn yr Ardal Strategaeth Datblygu Trefol, Llanrwst a phrif bentrefi Haen 1 neu gynlluniau sy’n fwy na 3 annedd dan amgylchiadau sydd wedi’u cyfiawnhau.
4.8.

Mae’r Cyngor yn cefnogi creu cymunedau cynaliadwy, cymysg a chytbwys. Er mwyn osgoi goblygiadau negyddol dieithrio cymdeithasol, dylid dosbarthu tai fforddiadwy o fewn datblygiadau tai yn gyfartal ar draws y safle ac nid eu dyrannu yn anghyfartal i’r ymylon neu mewn un ardal benodol. Bydd y Cyngor angen grwpio tai fforddiadwy mewn clystyrau o ddim mwy na 5 a 10 eiddo.

4.9.

Hyfywdra

Y rhagdybiaeth gyffredinol yw bydd cost darparu tai fforddiadwy yn cael ei fantoli wrth drafod y pryniant tir neu’r pris dewisol. Pan fo ymgeisydd yn cynnig dangos bod costau neilltuol (e.e. costau annormal, gofyniadau am isadeiledd cludiant, cyfleusterau cymunedol, lle agored neu adeiladu cynaliadwy) na ellir eu mantoli trwy ostwng gwerth y tir neu le na ellir eu hadennill gyda phris gwerthu tai newydd ar y farchnad agored, bydd angen cyflwyno gwerthusiad ariannol.

4.10.

Mae’r Cyngor yn derbyn bod rhaid cynnal darpariaeth tai ac os, ar ôl cwblhau gwerthusiad ariannol, mae datblygwr yn gallu dangos problemau hyfywdra go iawn, gellir cytuno ar adolygiad naill ai o raddfa gyffredinol y ddarpariaeth tai fforddiadwy, neu o’r detholiad eiddo a/neu’r math o ddaliadaeth.

4.11.
Bydd y Cyngor yn gwneud defnydd llawn o’r Three Dragons Toolkit (DAT) i asesu hyfywdra cynllun a’r ganran o dai fforddiadwy. Yn y cyd-destun hwn mae’r Cyngor wedi cyhoeddi’r nodiadau canllaw canlynol i gynorthwyo ymgeiswyr i gyflwyno asesiad o hyfywdra.
 • Trefn Drafod Tai Fforddiadwy
 • Ffurflen Gynghori Cyn Cais Tai Fforddiadwy
 • Cam 1: Ffurflen Asesu Hyfywdra a Chanllawiau Tai Fforddiadwy
 • Cam 2: Ffurflen a chanllawiau Darpariaeth Oddi ar Safle
 • Enghreifftiau gweithiedig o’r DAT
4.12.
Mae methodoleg y Cyngor ar gyfer defnyddio’r DAT wedi’i darparu isod:-
 • Prisio’r datblygiad heb unrhyw dai fforddiadwy (gwerth gweddillol uchaf)
 • Prisio’r datblygiad gyda 30% o dai fforddiadwy (gwerth gweddillol lleiaf)
 • Prisio’r datblygiad gyda’r nifer mwyaf (ond cyfran lai) o dai fforddiadwy (hyd nes bod y prisiad gweddillol yn cynhyrchu ffigwr positif).
4.13.

Darpariaeth oddi ar Safle

Ar safleoedd o 3 annedd neu lai ac o dan amgylchiadau eithriadol, ar safleoedd o fwy na 3 annedd, lle gellir cyfiawnhau hynny’n gadarn, gall y Cyngor dderbyn darpariaeth oddi ar safle.

4.14.

Dan yr amgylchiadau hyn, y dewis cyntaf fydd darparu’r unedau gan y datblygwr ar safle arall. Mae gan y Cyngor ddisgresiwn llwyr ynglŷn â lleoliad y safle arall. Bydd yn rhaid i ddatblygwyr ddarparu mwy o unedau tai fforddiadwy ar y tir oddi ar safle nac a gynigiwyd yn wreiddiol ar safle’r cais. Mae hyn oherwydd bydd cynnydd yn y nifer o unedau marchnad sy’n cael eu datblygu rŵan ar y safle gwreiddiol a bydd y cyfraniad wedi’i seilio ar y cyfanswm o unedau tai sydd i’w codi ar safle’r cais.

4.15.

Y dewis olaf yw gwneud cyfraniad ariannol. Lle mae cyfraniad ariannol yn dderbyniol i’r Cyngor, cyfrifir y swm gan ddefnyddio’r DAT. Wrth gyflawni’r amcan â blaenoriaeth i gynyddu darpariaeth tai fforddiadwy, bydd y Cyngor yn gweithredu ‘Protocol Symiau Cymudol Conwy’ ac yn gofyn am ddefnyddio cyfraniadau ariannol tai fforddiadwy ar draws y Fwrdeistref Sirol.

4.16.

Dechrau Darparu

Lle gwneir y ddarpariaeth o dai fforddiadwy ar safle, bydd y Cytundeb S106 yn gofyn bod y datblygwr yn cwblhau’r unedau tai fforddiadwy (yn unol â’r safonau a manylion a gytunwyd arnynt) ac yn trosglwyddo’r unedau i’r RSL cyn bod 30% o’r unedau marchnad agored ar y safle yn cael eu meddiannu. Lle mae datblygiadau fesul cam, dylid darparu’r gyfran a gytunwyd arni o dai fforddiadwy ar gyfer y cam hwnnw (fel uchod) cyn bod 30% o’r unedau marchnad agored yn cael eu meddiannu yn ystod y cam hwnnw.

4.17.
Ar gyfer datblygiadau o 10 annedd a mwy, bydd angen i’r datblygwr dalu swm cymudol ar gyfer tai fforddiadwy oddi ar safle cyn bod 30% o’r unedau marchnad agored ar y safle yn cael eu meddiannu. Ar gyfer cynlluniau llai h.y. rhai sydd o dan 10 annedd, bydd angen talu swm cymudol cyn bod yr annedd 1af yn cael ei meddiannu, ac eithrio bod yr Awdurdod Cynllunio Lleol wedi cytuno fel arall.

« Back to contents page | Back to top