12. Monitro a Gweinyddu

12.1.

Oherwydd pwysigrwydd rhwymedigaethau cynllunio yn y broses rheoli datblygu, mae’n bwysig fod y gwaith o drafod rhwymedigaethau cynllunio a’r broses o wario cyfraniadau gan ddatblygwyr yn cael eu monitro yn ofalus ac yn effeithlon mewn modd cyhoeddus a chyfrifol.

12.2.

Felly, y bwriad yw cyflwyno ffioedd ar gyfer gweinyddu/monitro rhwymedigaethau cynllunio yn unol â’r cyfraddau isod. Bydd y cyfraniadau sy’n cael eu talu ar gyfer gweinyddu/monitro yn cael eu defnyddio i dalu’r costau sy’n bennaf gysylltiedig, ond nid yn gyfan gwbl, gyda’r meysydd gwaith canlynol:-  

 1. Cyflogi swyddog monitro llawn amser;
 2. Prosesu taliadau cyfraniadau ariannol;
 3. Diweddaru cronfa ddata adran 106 y Cyngor;
 4. Gweinyddu ymrwymiadau unochrog;
 5. Cynnal gwiriadau monitro safle unigol i asesu a yw’r caniatâd wedi’i weithredu;
 6. Monitro amodau’r rhwymedigaethau cynllunio;
 7. Gohebiaeth sy’n gysylltiedig â thalu cyfraniadau ariannol; a,
 8. Llunio adroddiadau monitro rhwymedigaeth cynllunio blynyddol ynglŷn â derbynebau a gwariant.
12.3.

Bydd gwahanol fathau o rwymedigaeth cynllunio yn arwain at wahanol lefelau o rwymedigaeth gweinyddu a monitro.  Bydd ffioedd yn berthnasol fesul cymal, sy’n daladwy yn y cam cyn datblygu. Bydd y cymalau unigol sy’n ymwneud â darparu cyfraniadau ariannol yn unig yn cynnwys llai o weinyddu a monitro na’r cymalau sy’n ymwneud â darpariaeth isadeiledd penodol ac efallai y bydd cyfres o oblygiadau monitro dilynol.  Felly bydd ffi wahanol yn dibynnu ar y math o gymal dan sylw.

Tabl 12.1         Lefelau ffioedd monitro adran 106

12.4.
Bydd Adroddiadau Monitro Rhwymedigaethau Cynllunio yn cael eu cyflwyno i’r Pwyllgor Rheoli Datblygu yn flynyddol ac yn nodi -  
 1. Gwybodaeth ynglŷn â’r rhwymedigaethau perthnasol
 2. Cyfraniadau ariannol a gafwyd
 3. Tai fforddiadwy a drafodwyd
 4. Cwblhau cynlluniau a ariannwyd o gyfraniadau ariannol

« Back to contents page | Back to top