3. Pennod 3. Yr Uwchgynllun – Creu Lleoedd.

3.1.

Mae’r adran hon o’r adroddiad yn disgrifio’r uwchgynllun terfynol o ran fframwaith dylunio trefol, uwchgynllun eglurhaol. ardaloedd ymyrraeth a phrosiectau gweddnewidiol

3.2.

Mae’r uwchgynllun wedi’i drefnu ar sail cyfres o brosiectau sy’n amrywio o ran maint a chymhlethdod. Maent hefyd yn sail i’r strategaethau caffaeliadau a datblygu a ddisgrifir yn nes ymlaen. Mae’r bennod hon yn dechrau â’r themâu gofodol trosfwaol y bwriedir rhoi sylw iddynt, mae’n mynd ymlaen i sôn am yr amcanion allweddol ac yna’n nodi cynigion ac ymyriadau gofodol penodol.

3.3.

Themâu Gofodol.

Yn tanategu cysyniad yr uwchgynllun mae tair thema dylunio drefol allweddol sydd wedi pennu ffurf y broses ddylunio. Maent i gyd yn cyfuno ac yn gorgyffwrdd er mwyn ysgogi hunaniaeth a chymeriad newydd ar gyfer y dref. Y bwriad yw newid a gwella profiad gofodol y dref a chysylltu ei hasedau â’i gilydd. Mae’r themâu hyn fel a ganlyn; 
 • Ardaloedd o newid ac ailstrwythuro.
 • Ailweirio canol y dref.
 • Ailgysylltu â’r môr.
3.4.

Ardaloedd o newid ac ailstrwythuro.

Mae ardaloedd allweddol i’w cael lle bydd newid ffisegol a chyfleoedd ar gyfer buddsoddi’n cael effaith arwyddocaol. Mae’r Promenâd, canol y dref, Dwyrain Colwyn a Pharc Eirias oll yn cynnwys cynigion a fydd yn golygu ailstrwythuro’r dref yn ofalus trwy gyflawni cynlluniedig, cydgysylltiedig. Nid oes a wnelo’r uwchgynllun hwn ag ailadeiladu sylfaenol ar hyd a lled y dref gyfan. Mae’r mwyafrif llethol o’r dref a’i hadeiladau’n aros yn eu lle. Mae a wnelo’r uwchgynllun hwn â gwneud y gorau o fuddsoddiadau strategol a chreu cyfleoedd ehangach ar gyfer gwella cysyllteddau a chreu effaith gymdeithasol ac economaidd newydd a buddiol.

3.5.

Ailweirio canol y dref.

Mae’r uwchgynllun yn cynnig patrymau symud gwell ac, mewn rhai achosion, rhai newydd yn y dref gyda phwyslais ar symudiadau tuag at y môr a thua’r dwyrain at y parc. Dan y cynigion yn yr uwchgynllun byddai’n bosib cerdded o’r Ardal Ddinesig yn y dwyrain, dros Nant Eirias, trwy Barc Eirias i mewn i Ddwyrain Colwyn ac yna drwodd i ganol y dref ac at sgwâr y dref. Mae dau gyswllt sylfaenol y mae eu hangen er mwyn ailgysylltu rhannau o’r dref â’i gilydd, sef pont droed ar draws Nant Eirias a’r cyswllt â’r promenâd naill ai dros yr A55 neu o sgwâr newydd y dref.

3.6.

Ailgysylltu â’r môr

Yng nghalon y dref mae cysylltiadau gweledol a ffisegol â’r môr yn gyfyngedig ac yn gymhleth. Mae symudiad a chysylltiadau greddfol ar gyfer cerddwyr yn eithriadol o gyfyngedig a dryslyd yn enwedig wrth gyrraedd yr orsaf. Mae cysylltiadau gweledol hŷn, hanesyddol hefyd wedi cael eu colli megis Sea View Road a fyddai’n wreiddiol wedi cynnig golygfa fylchog o’r Bae, golygfa sydd bellach yn cael ei chuddio gan yr orsaf. Yn eironig, ni ellir gweld y Bae o Ganolfan Siopa Bay View ac mae’i natur drwchus a swmpus hefyd yn cuddio golygfeydd eraill. Mae’r uwchgynllun yn pwysleisio golygfeydd allweddol o’r dref tuag at y môr a thrwy nifer o brosiectau mae’n sicrhau bod golygfeydd ar draws y Bae’n cael eu gwella a’u dathlu.

3.7.

Mae’r prosiect i ailfodelu’r orsaf wedi’i fwriadu i agor golygfeydd tuag at y môr o sgwâr newydd y dref a Sea View Road. Mae cyswllt ponti a sgwâr poced yn y ganolfan siopa’n agor cysylltiadau uniongyrchol â’r môr. Mae prosiect datblygu newydd yng nghornel Ogledd Orllewinol Parc Eirias yn agor golygfeydd ar draws y Bae ac i lawr at Nant Eirias.

3.8.

Fframwaith Trefol yr Uwchgynllun – Yr Amcanion Gofodol Allweddol

Mae’r fframwaith wedi’i rannu’n wahanol elfennau sy’n ymwneud â chreu lleoedd, elfennau gofodol a ffisegol megis ardaloedd datblygu, ceinciau gofodol, mynediad a symudiad. Mae’n diffinio ‘DNA’ neu brif egwyddorion gweithredol yr uwchgynllun gan ddangos sut y gall integreiddio agweddau allweddol gyda’i gilydd achosi newid dichonadwy a pharhaus. Yn greiddiol iddo mae’r pwyslais ar gadw a chryfhau swyddogaethau craidd y dref ond gyda chyfle ychwanegol yn cael ei ddarparu gan ei lleoliad glan-môr. Mae’r fframwaith trefol yn dangos yr angen i:
 • Adeiladu a chryfhau rhwydwaith o gysylltiadau sy’n ailgysylltu’r dref ar ei hyd o’r Ardal Ddinesig yn y dwyrain i Ffordd Penrhyn a thu hwnt yn y gorllewin.
 • Darparu cyfres o brosiectau isadeiledd a thir y cyhoedd sy’n hybu’r cysylltedd newydd gan gynnwys cysylltiadau dros Gwm Nant Eirias a’r A55 at y pier a’r promenâd newydd.
 • Creu llwybr cylchol o fewn canol y dref sy’n canolbwyntio ar sgwâr cyhoeddus newydd ac sy’n cysylltu elfennau allweddol o’r dref â’i gilydd gan gynnwys pier wedi’i adnewyddu a’i ailfodelu.
 • Sicrhau bod prosiectau datblygu wedi’u cysylltu â’i gilydd a bod defnyddiau newydd yn cael eu clystyru i helpu i ddarparu cyfres o ardaloedd penodol yn y dref.
 • Dod â mwy o bobl i mewn i ganol y dref trwy gymysgu defnyddiau a chryfhau’r arlwy o ran cludiant cyhoeddus.
3.9.

Mae’r uwchgynllun yn cydnabod ac yn ceisio cryfhau lleoedd a chymdogaethau gwahanredol y dref. Mae’r promenâd wedi’i rannu ar ei hyd yn draeth teuluol o boptu’r pier adwyog fel rhan o’r gwaith newydd i amddiffyn yr arfordir. Mae ardal chwaraeon dŵr wedi’i lleoli i’r dwyrain o Nant Eirias lle cynigir canolfan chwaraeon dŵr a llithrfeydd newydd.

3.10.

Mae Parc Eirias wedi’i isrannu ymhellach yn gyrchfannau ac atyniadau penodol. Cynigir pentref chwaraeon wedi’i glystyru o amgylch y Ganolfan Ddigwyddiadau newydd, a fydd yn gartref i Academi Rygbi gan Undeb Rygbi Cymru. Mewn mannau eraill caiff y parc ei ddiffinio gan gyrchfan teuluol newydd, canolfan ddinesig wedi’i chryfhau i’r dwyrain ac ardal addysgol i’r gorllewin o amgylch rhan uchaf Nant Eirias sydd hefyd yn dod yn gyrchfan wedi’i wella drwy ei hawl ei hun.

3.11.

Caiff ardal Dwyrain Colwyn, a ail-enwir yn ‘Seaville’, ei chryfhau fel ardal breswyl benodol yng nghanol y dref gyda gwell cysylltiadau ac arlwy preswyl. I’r gorllewin caiff canol y dref ei ailadeiladu ar gefn y prosiect i ailfodelu Canolfan Siopa Bay View gyda sgwâr a gorsaf newydd i’r dref. Mae’r ardal fusnes bresennol i’r gorllewin yn aros a chaiff ei chysylltu gan Ffordd Abergele/Conway Road a fydd yn cael eu gwella.

Fframwaith Trefol yr Uwchgynllun – Cynigion ac Ymyriadau Allweddol.

O ran yr uwchgynllun mae’r dref wedi’i rhannu’n 7 ardal allweddol. Mae’r gwahanol ardaloedd hyn yn cydgrynhoi agweddau ac asedau allweddol megis defnyddiau, cysylltedd, lleoliad, topograffeg, treftadaeth ac ati a fydd yn tanategu amrywiaeth o wahanol ddatrysiadau ar gyfer newid ac adfywio. Caiff pob ardal ei hysgogi a’i llunio gan wahanol anghenion ond maent wedi’u bwriadu i gysylltu â’i gilydd mewn arlwy cydgysylltiedig, mwy cydlynol ar gyfer ymwelwyr, busnesau a thrigolion. 

Ardaloedd Allweddol.

 1. Pentref Chwaraeon.

Mae’r prosiect hwn yn rhan hanfodol o Barc Eirias ac mae’n ymwneud â chynnig i adeiladu arlwy llawer mwy o ran maint a mwy effeithiol o gwmpas yr Academi Rygbi a’r stadiwm. Mae’r defnyddiau chwaraeon presennol megis pêl-droed, tenis a ffitrwydd wedi’u cydgrynhoi yn y pentref chwaraeon gan ddarparu cyfleuster iechyd, hamdden a ffitrwydd aml-fynediad ar gyfer y dref ac ymwelwyr. Byddai’r pentref chwaraeon yn cysylltu â’r cynigion hamdden newydd eraill yng nghorff y prif barc ac yn gwneud Colwyn yn atyniad canolog ar arfordir gogledd Cymru.

 1. Ardal Dai Ddwyreiniol.

Yr ardal breswyl hon sydd wedi’i lleoli rhwng y parc a chanol y dref yw’r allwedd i gysyllteddau gwell ar draws y dref yn ogystal ag arlwy preswyl gwell o lawer yng nghanol y dref. Y bwriad yw helpu’r ardal i wynebu’n fwy tuag at allan, sef tuag at y parc a chanol y dref a fydd yn cael eu gwella, gan elwa o gael yr asedau trefol allweddol hyn ar drothwy’r drws. Gyda gwell cyfleusterau yn yr ysgolion gallai Seaville fod yn lle y bydd teuluoedd yn dyheu am fyw ynddo. Mae’r uwchgynllun yn cynnig cyswllt wedi’i atgyfnerthu ar draws yr ardal a fydd yn cysylltu â’r parc a Nant Eirias ar hyd pont droed newydd.

 1. Canol y Dref.

Mae’r ardal hon, sydd â Chanolfan Siopa Bay View, Ffordd yr Orsaf a’r Orsaf Drenau’n ganolbwynt iddi, yn llawn prosiectau newydd ar gyfer tir y cyhoedd a datblygiadau adwerthu sy’n cyfnerthu ac yn cryfhau arlwy adwerthu a phrofiadol y dref. Elfen sylfaenol o hyn yw ailgysylltu’r pier a’r promenâd â’r canol a’r cyfle i gysylltu’r ganolfan siopa bresennol â chanol y dref unwaith eto.

 1. Parc Eirias.

Caiff y parc ei aildrefnu i wneud y gorau o’i asedau a’r cyfleoedd ar gyfer preswylwyr ac ymwelwyr fel cyfleuster hamdden ac addysgol. Bydd y parc yn cyflawni rôl hollbwysig ym maes twristiaeth yn enwedig o ran sicrhau bod pobl yn aros yn hwy yn y dref ac yn gwneud mwy trwy gydol y flwyddyn.

 1. Ardal Ddinesig.
Mae hon yn aros yn bennaf fel ag y mae ond yn elwa o fynediad gwell at y parc a chanol y dref. 
 1. Y traeth a’r promenâd.

Y cynigion sy’n ganolog i’r ardal hon yw’r prosiect arfaethedig i amddiffyn yr arfordir, y promenâd a thraeth teuluol newydd. Mae’r uwchgynllun yn adeiladu ar y cynigion hyn ac yn cynllunio ar gyfer gwell cysylltiadau ar draws yr A55 a’r Rheilffordd i mewn i ganol y dref a’r pier adnewyddedig. Ni ellir tanbrisio pwysigrwydd y prosiect hwn o safbwynt rôl Colwyn yn y dyfodol fel atyniad pwysig i ymwelwyr yng Ngogledd Cymru. Bydd y prosiect yn darparu atyniad wedi’i wella’n arw ar gyfer teuluoedd, arlwy chwaraeon dŵr cryfach a gwell cysylltiadau â Pharc Eirias, a fydd ynddo’i hun yn dod yn atyniad gwell.

Agweddau ar yr uwchgynllun sy’n ymwneud â threftadaeth.

Mae’r cynigion yn yr uwchgynllun a nodir yma’n creu cyfres benodol o leoedd sydd wedi’u canoli ar agweddau allweddol ar ganol y dref fel y mae ar hyn o bryd. Canol y dref yw’r ffocws o ystyried ei rôl economaidd o ran diffinio rôl a swyddogaeth gyffredinol Bae Colwyn. Mae’n rhaid i gymeriad canol y dref ddeillio o hyn. Mae prosiectau a ddisgrifir yn yr uwchgynllun wedi’u bwriadu mewn nifer o achosion i ‘atgyweirio’ ac ‘ailadeiladu’r’ dref, gan fynd i’r afael â phroblemau ac anawsterau sydd wedi codi o ganlyniad i ddatblygiadau anghydnaws yn y gorffennol. Mae’r dull strategol ar y cyfan yn ymwneud â chreu’r amodau i ddenu buddsoddiadau newydd gan y sector preifat yn yr hirdymor ac ysgogi bywiogrwydd newydd yn y dref. Mae dulliau o ymdrin â phob rhan o’r dref yn parchu’r ffabrig hanesyddol presennol a hefyd yn amcanu at greu’r amodau ar gyfer defnyddiau a buddsoddiadau yn y dyfodol. 

Er enghraifft:

Ffordd yr Orsaf.

Ffordd yr Orsaf oedd y stryd ffurfiol gyntaf i gael ei chreu yn y dref gan gysylltu Ffordd Abergele (y brif ffordd gyswllt o’r dwyrain i’r gorllewin ar hyd arfordir gogledd Cymru) â’r rheilffordd sy’n rhedeg ar hyd y bae. Mae Ffordd yr Orsaf yn cynnwys rhai o adeiladau teras cryfaf a mwyaf mawreddog Colwyn a’r rheiny wedi’u dylunio fel prif stryd adwerthu’r dref. Ffordd yr Orsaf yw’r pwysicaf o blith cyfres o gysylltiadau o’r gogledd i’r de rhwng y bae a Ffordd Abergele.

Mae effaith y ganolfan siopa i’r dwyrain, ynghyd â gwneud Ffordd yr Orsaf yn ardal i gerddwyr yn unig, yn arwyddocaol o ran llai ddefnyddiau, gweithgarwch a hyfywedd economaidd parhaus y stryd allweddol hon. Mae creu ardal i gerddwyr yn unig wedi gostwng nifer yr ymwelwyr a’r bobl sy’n teithio drwodd ac mae hyn wedi effeithio ar iechyd y busnesau adwerthu a dyfodol y grŵp mwyaf arwyddocaol o adeiladau yng Ngholwyn. Mae hyn, ynghyd â chyfleusterau parcio cyfyngedig a diffyg trawsgysylltiadau â’r ganolfan siopa, yn golygu bod y stryd allweddol hon o fewn yr ardal gadwraeth yn teimlo fel pe bai wedi’i hynysu ac yn peidio â chael ei defnyddio ddigon.

Mae’r cynigion yn yr uwchgynllun yn amcanu at wneud nifer o bethau: 
 1. Agor stryd gyswllt adwerthu newydd ar gyfer cerddwyr (Cilgant y Bae) yn uniongyrchol i mewn i ganolfan siopa wedi’i hailfodelu gan sicrhau bod Ffordd yr Orsaf yn dod yn rhan o gylch adwerthu canolog y dref.
 2. Gwella sgwâr y dref fel porth allweddol i mewn i Ffordd yr Orsaf.
 3. Gwell cyfleusterau parcio a mynediad.

Ategu a chynnal yr heol ddynesu at adeiladau unigol a amlinellir yn y dadansoddiad THI cam 1 o ganol y dref.

Seaview Road.

Y stryd hon gyda bythynnod yn ffryntiad iddi ar hyd ei hymyl orllewinol oedd un o strydoedd cyntaf Bae Colwyn. Mae ei llinellau bondo, ffenestri cromen a simneiau o faint domestig ynghyd â deunyddiau lleol yn cyfleu agwedd ar orffennol Colwyn a oedd yn troi o gwmpas economi gweithwyr yn enwedig o gwmpas y cloddfeydd graean yr oedd y bythynnod yn edrych drostynt yn wreiddiol. Er bod gwaith sy’n ymwneud â thir y cyhoedd wedi cael ei wneud yma i newid y strydoedd yn gyfres o fannau ar gyfer cerddwyr mae effaith Canolfan Siopa Bay View ar y stryd fechan hon wedi bod yn arwyddocaol i’w chymeriad a’i hunaniaeth. Mae’r olygfa o’r môr wedi mynd ac nid yw’r ganolfan siopa’n gydnaws iawn â chymeriad gofodol y stryd na naws y bythynnod a’r defnyddiau adwerthu ar eu llawr gwaelod.

Mae’r cynigion yn yr uwchgynllun yn amcanu at gyflawni nifer o welliannau yn y lleoliad hwn. 

 1. Caiff ymyl orllewinol y ganolfan siopa’i hailfodelu i ddarparu ffryntiad gweithredol ar hyd Seaview Road i gyd.
 2. Caiff lled Seaview Road ei leihau er mwyn creu profiad gofodol cryfach (cymhareb amgáu’r rhan o’r stryd) a fydd o fantais i raddfa ac eglurder ffryntiadau’r bythynnod fel rhan o rwydwaith newydd o strydoedd i gerddwyr.
 3. Caiff ffryntiadau gwreiddiol y bythynnod eu cadw a’u hadnewyddu fel ffryntiad ar gyfer man adwerthu mwy effeithlon wedi’i wella a fydd yn rhan o ardal maes parcio Ivy Street.
 4. Gorsaf a sgwâr y dref wedi’u gwella a’u hailfodelu er mwyn agor golygfeydd tuag at y môr a’r bae o ben gogleddol Seaview Road.

Ffordd Abergele / Conway Road.

Hwn yn wreiddiol oedd y prif lwybr arfordirol trwy Ogledd Cymru. Mae’n ymddangos fel Stryd Fawr draddodiadol gydag ystod o fathau o adeiladau, defnyddiau a mannau. Mae yno ystod o wahanol o ddefnyddiau adwerthu ac mae nifer o’r rheiny’n annibynnol a lleol. Mae’r siopau cadwyn cenedlaethol wedi’u lleoli’n bennaf yng Nghanolfan Siopa Bay View. Mae’r cymeriad adeiledig presennol ar Ffordd Abergele’n swynol o amrywiol a chymysg gydag ystod eang o ddeunyddiau’n cael eu defnyddio. Un agwedd arwyddocaol a chofiadwy ar Ffordd Abergele yw’r canopïau ac arcedau stryd sy’n rhedeg o flaen rhai siopau gan bwysleisio rôl bwysig Ffordd Abergele yn y gorffennol fel ardal siopa stryd.  Mae’r cynigion yn yr uwchgynllun yn amcanu at wneud nifer o bethau
 1. Mae prosiect dangos y ffordd a hunaniaeth yn yr arfaeth ar hyd a lled y dref. Mae hwn wedi’i fwriadu i gysylltu gwahanol ardaloedd â’i gilydd a phwysleisio pob ardal fel ardal benodol o fewn y dref. Bydd map newydd o’r dref ac arwyddion stryd newydd yn cael eu datblygu ac yn tywys ymwelwyr i ardaloedd megis Ffordd Abergele o’r orsaf a’r meysydd parcio. 
 2. Mae cyfle i hyrwyddo Ffordd Abergele fel ardal annibynnol newydd y dref. 

Crynodeb

Mae’r uwchgynllun yn cynnwys nifer o gynigion safle-benodol sy’n canolbwyntio ar ardaloedd allweddol yng nghanol tref Bae Colwyn. Bydd y rhain nid yn unig yn gwella rhagolygon y dref ar gyfer denu buddsoddiadau economaidd a phrofi twf, ond byddant hefyd yn cryfhau arwyddocâd a chymeriad calon Fictoraidd yr ardal gadwraeth mewn ffordd amlwg. Bydd hyn hefyd o gymorth i greu’r cyd-destun strategol ar gyfer trafodaethau gyda pherchenogion eiddo unigol wrth fwrw ymlaen â’r cynlluniau a’r rhaglenni buddsoddi ehangach.

« Back to contents page | Back to top