3. Cynlluniau eraill a strategaethau yn rhoi gwybod am Arfarniad Cynaliadwyedd

3.1.

Mae'n ofynnol i Asesiad Strategaeth Amgylcheddol edrych ar y cynlluniau eraill a rhaglenni sy'n ymwneud â'r un ardal â'r CDLl.  Diben  hynny yw adnabod y rhai y dylai'r AC a'r CDLl ddwyn i ystyriaeth er mwyn peri bod datblygiad cynaliadwy'n digwydd. 

3.2.
Mae arferol i gynllunio lleol fod yna bolisïau ychwanegol, neu rai yn gorgyffwrdd yn weithredol ar lefelau gwahanol,  y mae'n rhaid i CDLl eu dwyn i ystyriaeth. Mae hyn yn ychwanegol at ofynion deddfwriaethol neu drefniadol o  du llywodraeth genedlaethol neu lywodraeth y DG. Bydd yn rhaid i'r CDLl  helpu gweithredu amcanion polisi lleol a pholisi defnydd tir i Gymru yn ogystal â chymryd i ystyriaeth  bolisïau asiantaethau cenedlaethol a sefydliadau partnerol. 
3.3.

Mae llawer dogfen arall a baratowyd gan yr awdurdod lleol ac eraill yn darparu cyd-destun i'r CDLl - yn ffurfiant yr amcanion y dylai'r CDLl gynorthwyo i'w gwireddu yn ogystal â defnyddiau atodol - i'w cael ar ffurf polisïau a rhaglenni.

3.4.

Yn ychwanegol at gynlluniau a strategaethau ar y lefel leol, mae cryn arweiniad yn cael ei roi ar lunio cynlluniau datblygu ar lefel Cymru, a hynny ar ffurf Polisi Cynllunio Cymru a Nodiadau Cyngor Technegol (NCT), a Chynllun Gofodol Cymru.

3.5.

Mae'n bwysig fod y CDLl a'r AC  fel ei gilydd yn dwyn i ystyriaeth y genadwri a geir yn y dogfennau hyn, gan gymryd dull unedig i ddatblygu ardal y cynllun.  Mae cynnwys y rhain yn y fframwaith amcanion cynaliadwyedd yn ffordd orau o'i dwyn i mewn i'r AC (Adran 5). 

3.6.

Mae gweddill yr Adran hon yn gosod y prif gynlluniau a chanllawiau fydd yn dylanwadu ar y CDLl a'r materion hynny y dylid eu trafod, i ryw raddau wrth gloriannu pa amcanion datblygu cynaliadwy sydd wedi eu gosod ar gyfer yr ardal a sut mae gwireddu'r rheiny drwy'r CDLl.

3.7.

Mae'n bwysig nodi nad yw'r rhestrau hyn i fod i gynnwys pob dim, a'u bod yn syml yn adnabod y cynlluniau a'r rhaglenni sydd yn fwyaf perthnasol i'r CDLl a'r AC.  Golyga hynny mai ond y materion sy'n uniongyrchol dan ddylanwad gweithrediad polisi'r CDLl sydd yn gynwysedig yn y crynodeb o'r dogfennau hyn.

3.8.

Polisi Rhyngwladol

Mae'r AC yn dwyn i ystyriaeth bolisïau a darddodd o lefel ryngwladol, y rhai a luniwyd gan y Cenhedloedd Unedig fel Protocol  Kyoto Protocol, 1992 ar newid hinsawdd a'r angen i gyfyngu allyriadau nwyon tŷ gwydr yn ogystal â'r ddeddfwriaeth gan y Comisiwn Ewropeaidd sy'n cael ei hamlinellu isod.
3.9.

Mae Cyfarwyddeb Cyngor y GE ar Gadwraeth o Gynefinoedd Naturiol a Fflora Gwyllt a Ffawna 92/43/EEC -   yn ystyried cadwraeth fflora a ffawna ac ar rwydwaith o fannau wedi eu gwarchod ar draws Ewrop, yn cynnwys ardaloedd o warchodaeth arbennig.

3.10.

Mae  Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr 2000/60/EC –  yn ystyried y defnydd cynaliadwy o ddŵr a gwarchod ansawdd dŵr yn nalgylchoedd afonydd ( ni luniwyd unrhyw gynlluniau yn y DG o dan y gyfarwyddeb hon).

3.11.
Mae Cyfarwyddeb Ansawdd Awyr 92/62/EC – yn ceisio rheoli llygru'r awyr.
3.12.

Mae amryw o gyfarwyddebau ynglŷn â rheoli gwastraff yn cynnwys tirlenwi 99/31/EC -  yn ceisio dull rheoli gwastraff mwy cynaliadwy, yn cynnwys gosod targedau ar gyfer graddfa ailgylchu gwastraff gydag ymhlygiadau perthnasol i bolisïau rheolaeth gwastraff cyffredinol.

3.13.

Polisi'r Deyrnas Gyfunol

‘Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth’ (1994) y Deyrnas Gyfunol yw'r cynllun gweithredu cyfannol ar gyfer cynefinoedd a rhywogaeth dan warchodaeth yn y DG. Troswyd hwn i gyd-destun lleol yng Nghonwy yn y cynlluniau gweithredu ar gyfer rhywogaethau a bioamrywiaeth.

3.14.

Mae ‘Strategaeth Wastraff’ (2000) y DG yn gosod y weledigaeth ar gyfer sut i fynd ati i drafod  rheolaeth gwastraff yn y DG.  Mae'n cynnwys targedau er mwyn gostwng gwastraff diwydiannol a masnachol sydd yn mynd i safleoedd tirlenwi  i 85% o lefelau 1998 erbyn 2005, gan ailgylchu 30% o wastraff domestig erbyn  2010. Felly mae gofyn gwirio'r CDLl  i sicrhau ei fod yn hyrwyddo'r defnydd mwyaf effeithiol o adnoddau.

3.15.
Mae  ‘Strategaeth Ansawdd yr Awyr i Loegr, Yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon’ (2000), yn cynnwys yr angen i wella ansawdd yr awyr ac yn cynnwys targedau penodol yn y cyfeiriad hwn.
3.16.

‘Ansawdd Bywyd Gwell;  Strategaeth ar gyfer datblygiad cynaliadwyedd yn y Deyrnas Gyfunol’ (1999) a'r diweddariad yn y strategaeth ‘Diogelu'r Dyfodol’ (2005) yn gosod yr agenda ddatblygu cynaliadwy ar draws y DG.

3.17.

Polisïau a Strategaethau Cymru

Y mae'r ddogfen allweddol ‘Polisi Cynllunio Cymru’  yn amlinellu'r egwyddorion a dyheadau ar gyfer polisi cynllunio Llywodraeth Cynulliad Cymru (LLCC). Cyheoddwyd y ddogfen hon yn wreiddiol yn 2002, ond cafodd ei hadolygu yn 2012. Ystyriaeth ganolog ynddi yw hyrwyddo datblygiad cynaliadwy gyda thri amcan strategol: yr economi,  difreintedd cymdeithasol, a chyfleoedd cyfartal. 

3.18.

Mae'r modd y mae'r drefn ddefnydd tir  yn gallu cael ei defnyddio i gyfrannu at yr amcanion hyn hefyd yn cael ei drafod, gydag adrannau thematig yn amlinellu rhannau o bolisi cynllunio yn mynd â'r syniadau hynny yn eu blaenau. Mae 'Polisi Cynllunio Cymru' yn disgwyl i ddatblygiad cynaliadwy fod yn flaenoriaeth allweddol ar gyfer Cynlluniau Datblygu Lleol.

3.19.

'Cynllun Gofodol Cymru' wedi ei ddiweddaru ydyw'r cynllun datblygu cenedlaethol i Gymru.  Mae Conwy dan ddylanwad tair is-ardal ofodol o fewn y cynllun y Gogledd-ddwyrain, y  Gogledd-orllewin ac i raddau llai'r Canolbarth. O fewn pob un mae blaenoriaethau gwahanol ac wrth gloriannu datblygu yn Sir Conwy rhaid dwyn pob un i ystyriaeth.

3.20.

Y weledigaeth ar gyfer Gogledd-orllewin  - Eryri a Môn, yn y cynllun gofodol yn niweddariad 2008 ydyw:

“Amgylchedd ffisegol a naturiol o ansawdd uchel yn cynnal economi sy'n seiliedig ar wybodaeth a diwylliant, economi  fydd yn gymorth i'r ardal ei chymeriad unigryw i gadw a denu pobl ifanc yn ôl,  ac i gynnal yr iaith Gymraeg."(92)

3.21.

Y weledigaeth ar gyfer Gogledd-ddwyrain  –  Y Gororau a'r Arfordir, yn niweddariad 2008 o'r cynllun gofodol ydyw:

“Ardal sy'n harneisio'r ffactorau sy'n sbarduno newid ar ddwy ochr y ffin, yn lleihau anghyfartaleddau ac yn gwella ansawdd ei h asedau naturiol a  ffisegol. '(72)

3.22.

Mae diweddariad 2008 o Gynllun Gofodol Cymru yn gosod elfennau allweddol i is-ardaloedd. Y rhai mwyaf perthnasol i Gonwy yw'r rhain:

 • Yr angen i ddatblygu mynediad cynaliadwy rhwng canolfannau, trefi arfordirol ac ar y ffin, a'r ardaloedd gwledig yn y sir
 • Rôl yr A55 fel rhan o rwydwaith ar draws Ewrop
 • Y brif ganolfan o gwmpas Llandudno, yn cynnwys tref Conwy, Llandudno, Cyffordd Llandudno, a Bae Colwyn,  yw'r gyriant economaidd allweddol i'r ardal. 
 • Mae angen yng Nghonwy i ledaenu'r sylfaen economaidd i godi proffil asedau amgylcheddol y sir fel  canolbwynt  pwysig i ddarparu cyfleoedd cyflogaeth  o ansawdd uchel yn adeiladu ar gryfderau a meithrin y teimlad unigryw o le arbennig iawn.
 • Mae digon, os nad mwy na digon, o dir wedi ei ddynodi ar gyfer cyflogaeth yn y cynlluniau defnydd tir, ond gall yr hyn a ddynodwyd fod yn methu â bod o'r ansawdd y chwilir amdano gan gyflogwyr, fel yr angen am unedau llai ar gyfer gwasanaethu neu gynhyrchu nwyddau o werth uwch.
 • Mae Conwy, Bae Colwyn  a Llandudno yn ganolfannau twristaidd rhanbarthol, er bod peth buddsoddiad ei angen drwy'r newid yn y gofynion i drefi hamdden glan môr traddodiadol
 • Mae Conwy a Llandudno yn darparu swyddogaeth  gwasanaethau manwerthu a gweinyddol pwysig i diriogaeth fawr wrth gefn.
 • Mae adleoli crynhoad o swyddfeydd  Llywodraeth Cynulliad Cymru yng Nghyffordd Llandudno yn gyfle i ehangu datblygiad economaidd yn yr ardal.
 • Bae Colwyn yw'r ail fwyaf o ardaloedd trefol yng Ngogledd Cymru, ond sydd heb gael buddsoddi digonol yno ac o'r herwydd mae yno ystod o broblemau cymdeithasol-economaidd yn deillio o sylfaen economaidd yn crebachu.
 • Yng Nghonwy mae ystyriaethau yn deillio o bobl yn symud i'r ardal i ymddeol sy'n creu pwysau neilltuol ar gyfer cynllunio darpariaeth dai a gwasanaethau. 
 • Yng Nghonwy bu datblygu tai annedd yn y gorffennol yn gyffredinol uwch na'r gofynion blynyddol, er hynny prin fod hynny wedi peri dim cynnydd yn y ddarpariaeth o dai fforddiadwy.
 • Mae ffactorau'n effeithio ar ba mor fforddiadwy yw tai yn cynnwys ystyriaeth fod cyfran uchel o bobl sy'n byw a gweithio yn yr ardal gydag incwm cymharol isel, yn bennaf oherwydd cyfansoddiad strwythurol yr economi leol.
 • Mae rôl  Llanrwst  yn cynnwys darparu ar gyfer twristiaeth, cyflogaeth, gweithgareddau awyr agored, manwerthu, gwasanaeth a chyflogaeth  leol sy'n cynnal ardal wledig fwy
 • Mae amgylchedd naturiol o ansawdd uchel, yn cynnwys mannau gwarchodaeth natur o ddynodiad rhyngwladol ar yr arfordir ac o fewn y Parc Cenedlaethol. Mae asedau adeiledig hefyd yn cynnwys Safle Treftadaeth y Byd yn nhref Conwy.
3.23.

Yr unig ‘anheddiad allweddol o bwysigrwydd cenedlaethol’ a adnabyddir yn agos i Gonwy o fewn diweddariad 2008 o Gynllun Gofodol Cymru ydyw Bangor.  Mae'r ardal union gyfagos yn cael ei hadnabod fel ardal ar gyfer datblygiad economaidd a bydd hyn yn siŵr o gael effaith ar Sir Conwy. Bydd materion cysylltiedig â chymudo i weithio yn rhai tra phwysig yma.  

3.24.

Mae Llandudno yn ganolbwynt sy'n ymestyn heibio Llandudno ei hun i gynnwys Cyffordd Llandudno, Bae Colwyn  a Chonwy, ac yn cael ei adnabod yn y Cynllun Gofodol Cymru (diweddariad 2008) fel ' anheddiad traws ffiniol'. Y rheswm am hyn yw am y rôl y mae'r ardaloedd yma yn ei chwarae i Ogledd-ddwyrain, Gogledd-orllewin  a'r  Canolbarth.

3.25.
Awgryma'r cynllun fod Llandudno, Cyffordd Llandudno a Chonwy mewn man strategol fel canolbwynt sy'n cydio Gogledd-ddwyrain a Gogledd-orllewin Cymru gyda'i gilydd fel canolfan fanwerthu, wasanaethu a chyflogi i ardal fawr wrth gefn. Noda'r cynllun fod ardaloedd o wrthdaro potensial rhwng yr amgylchedd a datblygiad.
3.26.

Defnyddiwyd yr holl gasgliad o Nodiadau Cynghori Technegol a Pholisi i hel gwybodaeth i'r AC. Talwyd sylw arbennig ' Polisi Cynllunio Cymru' sy'n rhoi trefn y broses o lunio CDLl a gofynion arfarnu cynaliadwyedd.   Nodir isod y pwyntiau perthnasol i'r broses y dylid eu dwyn i ystyriaeth yn achos yr AC a CDLl Conwy.

3.27.

Nodyn Cyngor Technegol 2: Cynllunio a Thai Fforddiadwy (2006) yn rhoi cyngor ar sut  y gellir defnyddio'r drefn gynllunio ar gyfer darparu tai fforddiadwy. Mae'n cefnogi polisi diwygiedig sy'n cael ei osod yn y MIPPS Tai (01/2006). Mae hwn yn cynnwys gofyniad newydd i osod targed ar gyfer lefel y ddarpariaeth wedi ei sylfaenu ar anghenion lleol, datgan sut mae hyn i'w gyflawni ac wedyn fonitro'r gweithredu.

3.28.

Nodyn Cyngor Technegol 4: Adwerthu a Chanol Trefi, (1996), yn rhoi cyngor ymarferol ar ffurfio polisi ar gyfer canol trefi a manwerthu yn cynnwys asesu angen, egwyddorion cyffredinol a safon meysydd parcio.

3.29.

Nodyn Cyngor Technegol 5: Cadwraeth Natur a Chynllunio, (1996), ceir yma gyngor manwl ar warchod  a dynodi Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig (AGA)(SPA) ac Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) (SAC). Mae'r nodyn hwn hefyd yn edrych ar Ardaloedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (AODDGA) (SSSI) a Gwarchodfeydd Natur Lleol (GNLL)(LNR). Mae hefyd yn trafod gwarchod natur y tu allan i safleoedd statudol  sef Safleoedd o Bwysigrwydd i Gadwraeth Natur (SBGN)(SINC) a  Safleoedd o Bwysigrwydd Daearegol Rhanbarthol  (SBDRH) (RIGS).  Mae amddiffyn a chadw natur yn gyffredinol hefyd yn cael ei drafod yn y nodyn hwn.

3.30.

Nodyn Cyngor Technegol 6, Amaeth a Datblygu Gwledig (2000),  yn amlinellu polisi ac arweiniad  mewn mannau gwledig yn arbennig parthed materion economaidd amaethyddol a gwledig.   Mae'r nodyn yn cynnwys arweiniad ar ddatblygu fferm ac arallgyfeirio, ailddefnyddio a rhoi defnydd newydd i adeiladau gwledig, coedwigaeth a datblygiadau yn ymwneud â cheffylau.

3.31.
Nodyn Cyngor Technegol 8, Ynni Adnewyddadwy (2005) - mae gan hyn ymhlygiadau penodol parthed defnydd tir i Gonwy. Wrth chwilio am fannau addas ar gyfer cynhyrchu ynni o wynt ar y tir, adnabyddwyd safle ar y ffin rhwng siroedd Dinbych a Chonwy yng Nghoedwig Clocaenog ar gyfer cynhyrchu 140MW o drydan.  Mae'r nodyn yn rhoi'r manylion angenrheidiol i weithredu polisi diwygiedig ar Ynni Adnewyddadwy  yn MIPPS 01/2005.
3.32.

Nodyn Cyngor Technegol 12, Dylunio, (2002),  yn cynnwys cyngor o bwys ar sawl agwedd ar ddylunio adeiladau trefol.  Mae'r nodyn yn trafod ystod helaeth o faterion o werth i gynaliadwyedd cyffredinol gan gynnwys; dylunio cynhwysol, cludiant a symud, tirwedd, bioamrywiaeth, adfywio trefol, ystyriaethau cyhoeddus, adeiladau cyhoeddus, celfyddyd gyhoeddus, yr amgylchedd hanesyddol, dylunio tai a'u ffurfiant, mannau cyflogaeth a masnachol, ardaloedd gwledig, adeiladau darbodus ar adnoddau, dylunio a diogeled cyhoeddus.

3.33.
Nodyn Cyngor Technegol 13, Twristiaeth, (1997), yn benodol berthnasol i Gonwy. Mae'r nodyn hwn yn annog cynllunio da yng nghyd-destun twristiaeth ac yn hyrwyddo twristiaeth gynaliadwy.
3.34.

Nodyn Cyngor Technegol 14,  Datblygiad Arfordirol, (1998).  Yn hyrwyddo datblygu cynaliadwy wedi ei ddylunio'n dda ar gyfer mannau ar yr arfordir.

3.35.

Nodyn Cyngor Technegol 15, Datblygiad a  Risg Llifogydd, (2004). Mae hwn yn darparu arweiniad i awdurdodau mewn perthynas â datblygiad a llifogydd, yn cynnwys yr angen i ystyried effeithiau newid hinsawdd a'r defnydd o fapiau Risg Llifogydd.

3.36.

Nodyn Cyngor Technegol 16 Chwaraeon a Hamdden, (1998), yn amlinellu diogelu'r ddarpariaeth a datblygu chwaraeon a chyfleusterau hamdden drwy'r drefn gynllunio

3.37.

Nodyn Cyngor Technegol 18, Cludiant, (1998), yn rhoi cyngor manwl ar bolisïau a gweithdrefnau ynglŷn â chynllunio a thrafnidiaeth ac ynglŷn ag isadeiledd newydd. Mae ynddo arweiniad ar gerdded, beicio, yn ogystal â chamlesi a thrafnidiaeth gyhoeddus.

3.38.

Nodyn Cyngor Technegol 20, Y  Gymraeg -  Cynlluniau Datblygu Unedol a Rheolaeth Gynllunio, (2000), yn annog awdurdodau cynllunio i ddwyn ystyriaeth lawn o effeithiau cynlluniau ar y Gymraeg, yn arbennig hysbysebu a rheolau eraill a allai gael effaith ar y ddarpariaeth i hyrwyddo'r Gymraeg.

3.39.

Nodyn Cyngor Technegol 21, Gwastraff (2001), yn rhoi ar wybod y darpariaethau y dylid eu gwneud ar gyfer cynllunio gwastraff  a rheolaeth gynaliadwy o wastraff, yn cefnogi Strategaeth Wastraff Cymru. Mae hwn yn defnyddio egwyddorion agosrwydd a hunan-ddigoni, a blaenoriaethu rheolaeth gwastraff o dan drefn hierarchaeth trafod gwastraff gyda gostwng gwastraff yn flaenoriaeth a'i waredu'n ddewis salaf a lleiaf delfrydol. 

3.40.

Nodyn Cyngor Technegol ar Fwynau, Agregau (2004), yn amlinellu'r modd y dylid trafod cynllunio ar gyfer agregau crai, gwastraff mwynau  ac agregau eilaidd/ wedi eu hailgylchu. Yr amcan cyfannol ydyw 'sicrhau fod cyflenwad yn cael ei reoli mewn modd cynaliadwy fel bo'r cydbwysedd  rhwng ystyriaethau amgylcheddol, economaidd a cymdeithasol yn cael ei gadw,  tra byddid yn sicrhau fod effeithiau ar fwynderau amgylcheddol drwy unrhyw echdynnu angenrheidiol yn cael ei gadw at lefel sy'n osgoi peri niwed dangosadwy i fuddiant o bwysigrwydd cydnabyddedig.’

3.41.

Polisi Lleol a Rhanbarthol

Mae Dogfen Conwy ‘Papurau Cefndirol Cynlluniau Cysylltiedig a  Strategaethau' ’ yn rhoi trosolwg ardderchog  o'r polisïau lleol a chynlluniau yng Nghonwy. Defnyddiwyd y papurau hynny  i gael llawer o'r wybodaeth sydd isod.

3.42.
Un o'r dogfennau pwysicaf i ystyried ar gyfer paratoi'r  CDLl a'r AC ydyw'r  Strategaeth Gymunedol.  Mae  Strategaeth Gymunedol Conwy (SGC) (CCS), ** Strategaeth Gymunedol i Gonwy 2004-2014, yn darparu Fframwaith Cynllunio gyfannol ar gyfer y strategaethau eraill i gyd, yn cynnwys y Cynllun Datblygu Lleol. 
3.43.

Gweledigaeth y Strategaeth Gymunedol i Gonwy yw,

“Lle o harddwch naturiol, cymuned ddiogel sy’n gofalu am ei phobl, sydd ag uchelgais ar gyfer y dyfodol

3.44.

Mae'r weledigaeth yn cael ei chefnogi gan bedair egwyddor arweiniol sef:

 • Conwy Deg a Chynhwysol - dylai pawb deimlo'n rhan o gymuned  Conwy waeth beth yw eu sefyllfa bersonol na dewisiadau personol
 • Hunaniaeth Gymdeithasol a Diwylliannol –  Mae pobl Bwrdeistref Sirol Conwy  yn falch o'i diwylliant ac yn dymuno'n arbennig i barhau i warchod a datblygu'r Gymraeg
 • Amddiffyn y Dyfodol -  wrth gyflenwi anghenion y genhedlaeth bresennol dylem wneud hynny heb beryglu gallu'r cenedlaethau a ddaw i wneud yr un modd
 • Gwybodaeth, Ymwneud  a  Grymhau - mae pobl yng Nghonwy eisiau cael  y wybodaeth i fedru cymryd rhan weithredol yn hyrwyddo lles y sir i'r dyfodol
3.45.

Mae dull gweithredu strategaeth gymunedol wedyn yn cael ei osod mewn pum prif thema: Iechyd, Ffyniant,  Cymunedau Diogel, Amgylchedd o Ansawdd a Chreadigrwydd. Bydd peth perthynas rhwng  nod y  rhan fwyaf o is-amcanion y Strategaeth Gymunedol gydag amcanion cynaliadwyedd, gyda chyfeirio penodol at y defnydd o dir a materion cynaliadwyedd, dyma'r pum brif thema;

 • Lle Iach; gall cynllun defnydd o dir annog chwaraeon a gweithgareddau drwy  hybu a gwarchod mannau agored. Mae gan gynllunio defnydd tir hefyd rôl hanfodol i chwarae i ddarparu tai fforddiadwy
 • Conwy Ffyniannus; mae'r cynllun lleol yn medru helpu creu cymysgedd o safleoedd cyflogaeth mewn mannau da hygyrch yn ogystal â  gwarchod safleoedd cyflogaeth presennol rhag defnydd tir o werth uwch. Gall y cynllun hefyd helpu creu cyfran uwch o ynni o ffynonellau cynaliadwy. Drwy'r polisi gall y cynllun hefyd sicrhau cyfleoedd buddsoddi  mewn isadeiledd newydd.
 • Cymunedau Cadarn a Diogel; drwy ddylunio datblygiadau newydd yn dda a gwella datblygiad eisoes yn bod, gellir gostwng troseddau, lleddfu'r ofn fod troseddu am ddigwydd a lleihau damweiniau. 
 • Amgylchedd o Safon; gall y cynllun lleol gynorthwyo gwarchod a meithrin yr amgylchedd naturiol ac adeiledig. Mae gan y cynllun lleol hefyd rôl i chwarae i gynyddu'r swm o wastraff sy'n cael ei ailgylchu a datblygu celf.
 • Annog Dysg a Chreadigrwydd; gall cynllun defnydd tir gael peth effaith ar yr amcan yma drwy sicrhau mynediad i gyfleoedd dysgu a sicrhau cyfraniadau at addysg lle bo'n berthnasol.
3.46.

Mae ‘Strategaeth Adfywio Conwy’ yn dangos y cyfeiriad a'r weledigaeth i ardal y cynllun hyd at 2015. Mae'r Strategaeth yn dilyn yn ei blaen o'r Strategaeth Gymunedol. Mae gan y Strategaeth Adfywio gyswllt uniongyrchol i gynaliadwyedd a'r Cynllun Lleol.

3.47.

Mae'r ffocws ar dwf economaidd,  adfywio, a chreu cymunedau cydlynol. Gall y cynllun lleol gefnogi'r Strategaeth drwy sicrhau cyflenwad da o dir addas i gyflogaeth a datblygiad eraill.  Mae gwelliannau isadeiledd hefyd  yn rhan allweddol o Strategaeth Adfywio.

3.48.

Mae ‘Strategaeth Ddatblygu Gogledd Cymru ’ (2004), a gynhyrchwyd gan Fforwm Economaidd Gogledd Cymru, yn edrych ar Ogledd Cymru i gyd ar lefel economaidd. Mae nifer o'r egwyddorion yno yn gyffelyb o ran natur i'r rhai a geir yn y Strategaeth Adfywio.  Mae'r pwyslais yn cael ei roi ar dwf busnes newydd ac entrepreneuriaeth.

3.49.
Strategaeth Dwristaidd Gogledd Cymru 2003-2008 ‘Cynllunio Twristiaeth Yfory Heddiw’ (Hydref 2003) yw'r strategaeth dwristaidd fwyaf cyfredol, cynhyrchwyd gan Bartneriaeth Dwristaidd Gogledd Cymru.  Mae yma flaenoriaeth strategol i 

“gryfhau'r teimlad unigryw o le arbennig, gwella ansawdd adnoddau twristiaid yng Ngogledd Cymru a gostwng tymoroldeb ar draws yr ardal”

3.50.

Mae'r strategaeth  hon yn cynnwys cryfhau rôl a chymhathu Trefi Arfordir Gogledd Cymru sef Llandudno, Bae Colwyn  a'r  trefi hamdden cyfagos fel y dref hamdden glan môr flaenaf a chanolfan gynadleddau yng Nghymru.

3.51.

Oddi wrth yr arfordir mae  Betws-y-coed a'r ardal yn un o'r pedair ardal dwf dwristaidd (ADD) (TGA) yng Ngogledd Cymru.  Prosiectau allweddol yma yw nifer o welliannau mynediad i feiciau a cherddwyr, sefydlu Llanrwst  fel porthfan i feicio mynydd, gwella arwyddion a datblygu atyniad / crefft / manwerthu.

3.52.

Mae cynllun defnydd tir gyda rhan i chwarae yng ngweithrediad y strategaethau drwy ddarparu digon o faint o dir a gwell ansawdd ardaloedd drwy bolisi.

3.53.

Mae  ‘Cynllun Gwastraff Rhanbarthol Gogledd 2003-2013’ wedi ei gytuno arno gan y Cynulliad Cenedlaethol a'r awdurdodau cynllunio yng Ngogledd Cymru.  Mae'r cynllun gwastraff yn amcanu at ddarparu fframwaith cynllunio defnydd tir i alluogi i awdurdodau gwastraff unigol yn y rhanbarth ddynodi safleoedd ar gyfer cyfleusterau rheoli gwastraff. Mae'r strategaeth hefyd yn anelu at drafod  gwastraff fel  ‘adnodd’ drwy gydnabod cyfleoedd ailgylchu a chompostio.  Mae'r cynllun gwastraff wedi cael ei adolygiad cyntaf gyda drafft wedi ei gymeradwyo fis Mawrth 2008. 

3.54.
Mae gan y  cynllun gwastraff wedi ei adolygu'r weledigaeth hon: 

“Darparu Fframwaith Cynllunio defnydd tir ar gyfer rheolaeth gynaliadwy o wastraff ac adfer adnoddau yng Ngogledd Cymru gyda'r amcanion a ganlyn:

lleihau effaith niweidiol ar yr amgylchedd a iechyd pobl

lleihau effaith niweidiol cymdeithasol ac economaidd a gwneud y mwyaf o gyfleoedd cymdeithasol ac economaidd

gwireddu anghenion  cymunedau a busnesion

bod yn unol â gofynion deddfwriaethol, targedau, egwyddorion  a polisïau a osodwyd gan fframweithiau polisi cenedlaethol  Ewropeaidd,”

3.55.

Mae ‘Strategaeth Dai Lleol’ bresennol Conwy  wedi ei chynllunio i drafod materion tai gyda phwyslais arbennig ar dai fforddiadwy yn y sir.  Y prif amcanion defnydd tir yw; cynyddu'r cyflenwad o dai fforddiadwy, gwneud y mwyaf o bwerau cynllunio i gyflawni hyn; y ddarpariaeth o dai gwledig; datblygu polisi sipsiwn neu deithwyr; hybu datblygiad tai cynaliadwy; darparu mwy o lety mewn hosteli.

3.56.

Fel yn achos awdurdodau eraill yng Nghymru, Yr Alban a Lloegr, cynhyrchodd  Conwy Gynllun Gweithredu Bioamrywiaeth (CGB) (BAP).  Y prif ymhlygiadau tir perthnasol i hwn yw; trafod y galw am ddatblygu a dal i amddiffyn bioamrywiaeth; annog dulliau cludiant mwy cynaliadwy; gwarchod a gwella cynefinoedd ac ecosystemau gwyllt a lled-wyllt; creu cynefinoedd newydd; sicrhau nad yw polisïau’n difrodi bioamrywiaeth leol.

3.57.
Mae Cynllun Cludiant Lleol presennol Conwy yn nodi sut y bydd yr awdurdod yn delio â thrafnidiaeth tan 2006.  Yn y dyfodol bydd yn paratoi cynllun cludiant 'rhanbarthol' ar y cyd gyda chwech o awdurdodau eraill Gogledd Cymru.

« Back to contents page | Back to top