14. Atodiad 1 - Matricsau Arfarniad Cynaliadwyedd Polisïau'r CDLL

1.

Cyflwyniad

Mae'r atodiad hwn yn cynnwys matricsau arfarniad cynaliadwyedd y polisïau a geir yng Nghynllun Datblygu Lleol Adneuol Conwy (Chwefror 2011). Mae'r arfarniad yn cynnwys pob polisi o'r fersiwn diweddaraf hwn o'r Cynllun Datblygu Lleol (CDLL).

Nid yw’r polisïau sy’n aros yr un fath, neu sydd â mân newidiadau ynddynt, ers CDLL Adneuol 2009, wedi eu newid. Os oes polisi newydd neu bolisi sydd wedi ei ddiweddaru, ceir adran ar ddiwedd pob matrics yn nodi’r effaith ar y newid o safbwynt datblygu cynaliadwy. 

Mae'r matricsau’n cynnwys:

  • sylw sy'n dehongli diben y polisi ar gyfer yr arfarniad
  • crynodeb syml symbolaidd o berfformiad pob polisi gerfydd amcanion cynaliadwyedd
  • sylw ar ba mor effeithiol y bydd y polisi ar gyfer cyflawni datblygiad mwy cynaliadwy
  • trywydd archwiliad arfarnu byr yn adlewyrchu  ar  aildraethiad y polisi ac arfarniadau cynaliadwyedd perthynol
  • argymhellion ar sut y gellid gwella'r polisi i wireddu datblygu cynaliadwy ac osgoi drwg effeithiau.

2.

Fframwaith Cynaliadwyedd

3.

Yr Egwyddorion a fo'n pennu lleoliad datblygiad

4.

Y Strategaeth Dai

5.

Y Strategaeth Economaidd

6.

Twristiaeth

7.

Adnoddau a Gwasanaethau Cymunedol

8.

Yr Amgylchedd Naturiol

9.

Treftadaeth Ddiwylliannol

10.

Cludiant Cynaliadwy

11.

Strategaeth Fwynau a Gwastraff

« Back to contents page | Back to top