BP/10 - Gwerthusiad Cynaladwyedd/Asesiad Amgylcheddol Strategol » Contents

Bookmarks and Quick Links

Chapters

Title
  Crynodeb Annhechnegol
1. Cyflwyniad
2. Arfarnu Cynaliadwyedd a'r Cynllun Datblygu
3. Cynlluniau eraill a strategaethau yn rhoi gwybod am Arfarniad Cynaliadwyedd
4. Gwaelodlin allweddol gwybodaeth
5. Amcanion Cynaliadwyedd
6. Arfarnu Cynaliadwyedd y CDLl Gweledigaeth ac Amcanion
7. Arfarnu Opsiynau Cynaliadwyedd - twf a dosbarthiad datblygu
8. Sylwadau Cyffredinol ar Arfarnu Cynaliadwyedd
9. Arfarnu Cynaliadwyedd y Strategaeth Ofodol - yn cynnwys Dosbarthiad y Polisïau Datblygu
10. Arfarnu Cynaliadwyedd Penodau'r Testunau
11. Lliniaru
12. Monitro'r Arfarniad Cynaliadwyedd
13. Casgliadau ac Argymhellion
14. Atodiad 1 - Matricsau Arfarniad Cynaliadwyedd Polisïau'r CDLL
15. Atodiad 2 - Crynodeb o Argymhellion ac Ymateb Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
16. Atodiad 3 - Arfarniad trosolwg yr amcanion a gynigir yn CDLL gyda'r Amcanion cynaliadwyedd a ddatblygwyd ar gyfer yr arfarniad cynaliadwyedd
17. Atodiad 4 - Fframwaith monitro i'r arfarniad cynaladwyedd